ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:11
މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެން ރެފިއުޖީންނަށް
މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެން ރެފިއުޖީންނަށް
ރޮއިޓާސް
ލުއި ޚަބަރު
އަފްޣާން އަންހެނުންނަށް މިނިވަން ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަހްރާ ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ސެލިއުޓް!
 
އެއް ފަހަރާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު
 
ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ކުރެހުމާއި، އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ސާމާނު އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ
 
މަހްރާ ވަނީ ޕެޝާވަރު ޔުނިވަރސިޓީއިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރޒް ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައި

ބިންމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން ތިބި އަންހެންވެރިންގެ ގުރޫޕަކުން ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު ބަލަމުން އެ ދަނީ، ފަހާ ފޮއްޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ހެދުން ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ޖުމުލައަކުން ސިފަކޮށްދެވޭތޯ މި ބެލީ، ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޕެޝާވަރުގައި ހުންނަ ސަނާ ސްކިލްސް އެކަޑަމީ ފޮރ ނީޑީ އެސްޕިރަންޓްސްގައި ކުރިއަށް ދާ ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއްގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

އެ ތަނަކީ ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞާދުގައި، ޕާކިސްތާނަށް އުފަން، ޢުމުރުން 37 އަހަރުގެ މަހްރާ ބަޝީރު އުފެއްދި މަރުކަޒެކެވެ. މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެން ރެފިއުޖީންނަށެވެ.

މަހްރާ ވަނީ ޕެޝާވަރު ޔުނިވަރސިޓީއިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރޒް ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި، ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މަހްރާ ވަނީ، އެންޖީއޯއެއްގައި 12 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައެވެ.

މަހްރާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، މީގެ 2 އަހަރު ދުވަސް ކުރިން، ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގި ފަހުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށްލި އަފްޣާން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރު ޙާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރުން ދެމުންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ކުރެހުމާއި، އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ސާމާނު އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކާއި، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކާއި، ފެޝަން ޑިޒައިނިންގް އަދި ޒީނަތްތެރިވުމާ ގުޅިފައިވާ ފަރުވާގެ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މަހްރާގެ ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށި 3 މަސް ދުވަހުގެ ކޯސްތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ 103 އަންހެނަކު ބައިވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު ވަނީ ދެގުނައަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ. އައު ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އިތުރު ވަމުން ދާ ކަމަށް މަހްރާ ބުނެއެވެ. މަހްރާ މިއަދު ދަނީ، ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެންވެސް ބައެއް ކޯސްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރ ގެ އަސާސީ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނުގެ އާބާދުތަކަށް، ހުނަރުވެރިކަން އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ. އަހަރަމެންގެ 70 އާއި 80 ޕަސެންޓް މެންބަރުންނަކީ އަފްޣާން ރެފިއުޖީން. މި ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، 20 އާއި 30 ޕަސެންޓް އާ ދެމެދު، ޕާކިސްތާނު މީހުންނަށްވެސް އަހަރަމެން ދެން
މަހްރާ ބަޝީރު؛ ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އެއް ފަހަރާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑެވެ. އެހެން ކަމުން، ތަމްރީނު ހޯދާ ދަރިވަރުން ވަނީ ކުދި ގުރޫޕުތަކަކަށް ބަހާލާފައެވެ. ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށްވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ ދެތިން ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވަޤުތު ކޮޅަކަށް ވާ އިރު، އެއީ އެންމެ އެކަށީގެން މިންވަރު ނޫން ކަމަށް މަހްރާ ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ހެދޭކަށްވެސް އަދި ނެތެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ފަހުވެސް ވަޒީފާއެއް ނުލިބި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް މަހްރާ ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއް، އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އެތަނަކީ ފަހާ ފޮށިތައްވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެކެވެ. ވަޒީފާއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން އެ ތަނުގައި، ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަޤުތު ހޭދަ ކުރެއެވެ. އެ ދަރިވަރުން ފަހާފަ ހުންނަ ހެދުންތައް، ބާޒާރުގަ ނުވަތަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމުގައި ވިއްކައެވެ.

މީގެ ކުރީގެ ބެޗްތަކަށް ބަލާއިރު، ފެހުމާއި މާޖެހުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އެންޖީއޯއިން ވަޒީފާ ލިބިފަ. ބިއުޓީ ކޯސްތައް ހެދި ބައެއް ދަރިވަރުން އުޅެނީ އަމިއްލަ ސެލޫންތައް ހުޅުވައިގެން. ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންވެސް އަހަރަމެން ބައެއް އަންހެން ކުދިން ތަމްރީނު ކުރިން. އެކުދިން މިހާރު ދަނީ ޒީނަތްތެރިވުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް، އެކުދިންގެ ގެތަކުގައި ތިބެގެން، އެހެން މީހުންނަށް ހިންގައިދެމުން. ގޭގަ ތިބެގެންވެސް ބިއުޓީއާ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން އެކުދިން ދަނީ.
މަހްރާ ބަޝީރު؛ ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

މި ގޮތަށް އެކަން ކުރުމުން، ކޮންމެ އަންހެނަކަށްވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ މަދުވެގެން 8000 ރުޕީޒްއާއި 10000 ރުޕީޒްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 27.50 ޑޮލަރާއި 34.37 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. ޢާއިލާގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދު އެ ފައިސާއިން އެހީ ލިބެއެވެ.

ސަނާ ސްކިލްސް އެކަޑަމީ ފޮރ ނީޑީ އެސްޕިރަންޓްސްގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަންޑު ކުރަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އެންޖީއޯއަކުންނެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރާ ހެދުންތައް ވިއްކައިގެންވެސް ފައިސާ ހޯދައެވެ. އަދި ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޚުދު މަހްރާގެ އަމިއްލަ ޖީބުންވެސް ޚަރަދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް