ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:40
އިންތިޚާބީ ނާއިބް ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
އިންތިޚާބީ ނާއިބް ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
ޕީޕީއެމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންތިޚާބީ ނާއިބްރައީސް ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވިކަން ރަސްމީކޮށް މަޖިލީހަށް އަންގައިފި
 
މެންބަރު ހުސައިން ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމާއެކު ޕީޕީއެމްގައި ތިބީ 4 މެންބަރުން
 
އިންތިޚާބީ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެން

އިންތިޚާބީ ނާއިބްރައީސް އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަނިންމޭޓުގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެން ޕީއެންސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން ކަމަށް މަޖިލީހަށް އަންގައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުވެފައިވާ ނާއިބްރައީސް ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްވަމުން މަޖިލީހަށް ކަރުދާސް ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ލިޔެކިޔުންތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އާއި ގުޅިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 37 ވަނަ މައްދާގެ (ނ) ގައިވާ ލިޔުންތައް މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

  • ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) - 56
  • ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް - 13
  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) - 4
  • ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) - 4
  • މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) - 3
  • މޯލްޑިވްސް ޑިވަލަޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) - 2
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) - 2
  • ވަކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން - 3

މީގެ އިތުރުން 20 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާއި، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މެންބަރުން ތަމްސީލްކުރާ ގޮތް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި 21 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ޕާޓީތަކުން ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން ހިމެނުމަށް ދެންނެވުނު ނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު ނަން ފޮނުވާފައިވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް، ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން އެކަންޏެވެ. އެމްޑީޕީން ނަންތައް ނުލިބޭތީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ނަންތައް ލިބުމުން، ނަންތަކަށް ވޯޓަށް އެހި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް