ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:36
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިޒާމީ ވޯޓު
އޮކްޓޯބަރު 30 ގައި ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނުނެގޭނެ، މަދުވެގެން 30 ދުވަސް ބޭނުންވޭ - ފުއާދު
 
ވޯޓަށް 45 މިލިއަން ބޭނުންވޭ
 
މި މަހުގެ ބާކީ އޮތް 25 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމީ ވޯޓު ނުނެގޭނެ
 
މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ ނަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ނެގިދާނެ

މި ހިނގަމުންދާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ނިޒާމީ ވޯޓު ނުނެގޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް މަދުވެގެން 30 ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30 ގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ.އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ނެގުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތާއި އެކީގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބު ބޭއްވޭނީ އެންމެ އަވަހަށް ވެސް އެކަންކަން ހަމަޖެހޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ބޭނުންވާ ސުވާލު މަޖިލީހުން ފާސްވެފައިތޯ އަދި އެކަމާއި ބެހޭ ބިލްތައް ތައްޔާރުވެފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ އެކި ޕާޓީތަކުގެ ހުރީ ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޮޑު މަސައްކަތެއް އަދި ހަރަދެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ އިރުގައި އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްވާ ކަމަށެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމީ ވޯތު ނެގިދާނެ ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓް ލިބިފައި ކަންކަން ހަމެޖެހޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ. މިވަރުގެ ކަމެއްވީމަ ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭނެ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން. އޮކްޓޯބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓު ނުނެގޭނެކަން ޔަގީން. އެކަމެއް ނުވާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތް 25 ދުވަސް ވެސް. އެހެންވީމާ 30 ގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ނުވާނެ. މިއަދު ނުލާ 25 ދުވަސް މިއޮތީ. ކިތައްމެ ވަގުތު ކުޑަކުރިޔަސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވާނެ. މަދުވެގެން 30 ދުވަސް ބޭނުންވޭ. 45 ދުވަސް އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންވަނީ ބައި އިލެކްޝަން އަދި އެހެނިހެން އިންތިހާބު ބާއްވަންވެސް. އާންމު އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ ގާނުނުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މުއްދަތުތައް ދޭންޖެހޭނީ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ކޮންމެ އިންތިހާބަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ގާނޫނެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ގާނޫނެއް އެކަމަށް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ގާނޫނު ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ދެން ބަލަން ޖެހޭނީ އާންމު އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ އާންމު އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބޮޑަށް ފޯކަސް ކޮށްފައި އޮންނަނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރެފަރެންޑަމްއެއްގައި އަމަލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނިޒާމީ ވޯޓަށް ވަކި ގާނޫނެއް ނެތް ނަމަވެސް، އާންމު އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަލާނަމަ އެކަމަށް މަދުވެގެން 45 ދުވަސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދެއްވަން ވާނެ. އަޅުގަނޑު ނަމަ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަންކަމަށް ދަންނަވާނީ މަދުވެގެން 1 މަސް ބޭނުންވާނޭ. އެއީ 187 ރަށް އެެބައޮތް. މި ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން މީހަކު ގޮސް، ގެއަކަށް މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދޮރުން ދޮރަށް ގޮސް، އެވަގުތު އެ ގެއެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް މިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކިޔައިދިނުން. އަނެއްގޮތަށް މީހުން އެއްކޮށްލިޔަސް ގޭގޭގެ އަންހެންވެރިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މީހުންގެ ތެރެއަށް އެއްވާން. އެހެންވީމާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފަހަރަކު ގެއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ މީހުން ގޮސް މި ކިޔައިދީ، މީގައި ހުރި އެޑްވާންޓޭޖްތަކަކީ މިއީއޭ، ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްތަކަކީ މިއީއޭ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީފައި އިންތިހާބަކަށް ދިއުން. އެހާ އަވަސް އަަރުވާލައިގެން ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން މިއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަންކުރަން. 2007 ގައި ވެސްވި މިކަހަލަ ކަމެއް. މަހެއްހާ ދުވަސް އެފަހަރުވެސް ލިބުނީ. އެފަހަރު ބަޖެޓް ވަަރަށް އޯޕަންކޮށް ލިބިފައި އޮތީ. ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ހެދުނު.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް

ފުއާދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބާއްވަން 45 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް، ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށް، މީހުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދީ، ހުރިހާ ތަނަކަށް އެއްޗެހި ފޮނުވާ އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ދޭއިރުގައި، 45 މިލިއަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނަގާނަމަ ސާފު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ސިޓީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، އެ ސިޓީއަށް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވަނީ، ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގާއިރު ނަގާ މައުޟޫއަކީ ކޮބައިކަން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި އީސީން ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަހަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ.

އަދި ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ސުވާލާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ނިޒާމީ ވޯޓާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޖަވާބު ނުލިބި މި މަހުގެ 30 ގައި ވޯޓު ނުނެގޭނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް