ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 11:57
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އޮފީސް
ނިޒާމީ ވޯޓު
ރައީސް ސާލިޙުގެ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންފުޅުގައި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ރިޔާސީ ނިޒާމު
 
މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތޯ އެއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް
 
ޕާޓީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޕާޓީން ނިންމާ ގޮތެއް އަންގާނެ
 
ނިޒާމާ ގުޅޭ ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންފުޅުގައި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ރިޔާސީ ނިޒާމުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނިޒާމާ ގުޅޭ ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތޯ އެއީ އުފެދޭ ސުވާލެއްކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޕާޓީން ނިންމާ ގޮތެއް އަންގާނެކަންވެސް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންފުޅުގައި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ރިޔާސީ ނިޒާމުކަމަށް ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ނިޒާމީ ވޯޓާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް