ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 16:07
ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޓްވީޓަރ
އެމްޑީޕީ
ފިރިމީހާގެ މަހާނައިން ވެލި ނުހިކެނީސް އެ އެހީ އިންނަން!
 
އަލުން އެނބުރި އެމްޑީޕީ އަށް އަންނަން އުޅެނީ ބަރުލަމާނީ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސަން
 
ކުރިން ގޯސްވި އެމްޑީޕީ ކުއްލިއަކަށް ރަނގަޅުވީ ކީއްވެ؟
 
އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމުން ވެސް ބަރުލަމާނީ އެއް ކޮޅަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ

މީހަކު ޓުވިޓާގައި ލިޔެފައި އޮއްވާ ދުށީމެވެ. "ފިރިމީހާގެ މަހާނައިން ވެލި ނުހިކެނީސް އެ އެހީ އިންނަން" މިހެންނެވެ. އެމީހާ އެ ބުނާ އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގައި އަހަރެން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލީމެވެ. ސިކުނޑި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އިނދެ، އެ ބުނަނީ ކީކޭތޯ ބަލާލަން އުޅުނީމެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އެ ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް އަހަރެންނަށް ފަހުމުވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement

އޭނާ އެ ދައްކަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަންތައް ކުރައްވަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވިދުން ފަނޑުވެއްޖެ އެވެ. ޤައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި، ޗެއާޕާސަން އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަޅި އަށް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ވާދަކޮށް، ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ބަލިވީ އެވެ. މިއީ އެމްޑީޕީގައި ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަށް ނާކާމިޔާބުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއާއެކު ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީ އަދި ރައީސް ޞާލިޙާ ވެސް "ކުނި މޫނު" ހައްދަވާލި އެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިސް މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ އެވެ. އެއަށްފަހު އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވުޖޫދު ކުރި އެވެ. އެއާއެކު ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ އެވެ. އަމިއްލަފުޅު އަތުން ސިޓީ ލިޔުއްވައި، އެމްޑީޕީން ވަކިވެ، ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް އަށް ސޮއި ކުރެއްވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޞާލިޙު އަދި ރައީސް ނަޝީދު - ޓްވީޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި އެވެ. ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްވުރެ ގިނައިން ދެއްކެވީ ރައީސް ޞާލިޙާ ދެކޮޅު ވާހަކަ އެވެ. ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އަޑު ހަރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ، ތިމަން މަކިފުނާނު އެމްޑީޕީ ރޫޅާލައްވާނެ ވާހަކަ އެވެ. ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ވާހަކަ އެވެ. ސީދާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމާޒު ހުންނެވީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން ބަލިވުމާއެކު، ރައީސް ޞާލިޙް ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށެވެ. އެމްޑީޕީން އެ ޕާޓީން ގެންގުޅެމުން އައި އުސޫލުތަކާއި، އަސާސްތައް ދޫކޮށް، އެހެން ދިމާލަކަށް މިސްރާބު ޖެހި ވާހަކަ ވެސް ދެއްކީ ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ މަދު މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކޮޅެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ އަދި ރައީސް ޞާލިޙު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ. ވިދިގެން އައި ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު އެދުނީ އަލުން އެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީއާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައި އޮތީ، އެ ޕާޓީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ފަންސާސް އިންސައްތަ މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރާ ނަމަ، އަލުން އެ ޕާޓީއާ ގުޅެން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ވާހަކަ އެވެ. މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް ދިޔަތާ، މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލުން އެމްޑީޕީ އަށް އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން އުސޫލުތަކާއި، އަސާސްތައް ގޯސްވި ޕާޓީ ކުއްލިއަށް ރަނގަޅުވީތޯ އެވެ؟ އަދި ވެސް އެމްޑީޕީގައި އޮތީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ކޮންޓްރޯލް ނޫންތޯ އެވެ؟ އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގައި އަދި ވެސް ހުރީ ފައްޔާޟް އިސްމާއީލް ނޫންތޯ އެވެ؟ ދެން މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޓުވިޓާގައި އެ ބޭފުޅާ އެ ވިދާޅުވީ މި ވާހަކަ އެވެ. ފިރިމީހާގެ މަަހާނާއިން ފަސް ނުހިކެނީސް އެ އެހީ އިންނާށެވެ!

އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި ސިޓީ - ޓްވީޓަރ

ރައީސް ނަޝީދު އަލުން އެމްޑީޕީ އާ ގުޅެން ބޭނުންވެގެން އެ އުޅެނީ އަމިއްލަ އެދުމެއްގަ އެވެ. ސީދާ ބަރުލަމާނީ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ. އެކަމުގެ ކުޑަ ވެސް އުންމީދެއް އޮތީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ރުއްސައިގެންނެވެ. އެހެންވިޔަސް، އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ހިތް އެކަމަކަށް ނުރުހެ އެވެ. އެ ޕާޓީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ބަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅެވެ. އެ މެމްބަރުން ވެސް ބޭނުންވަނީ އިންތިޚާބުވެފައި ހުރި ރައީސަށް ޤައުމުގެ ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕީޕީއެމްގެ ރޫހު ވެސް ހުރީ އެގޮތަށެވެ. މިވަގުތު ނިޒާމީ ވާހަކަ ދައްކަން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. ބަރުލަމާނީގެ ބޮޑު ހުވަފެން ދެކިލައްވާ ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ ހަމަ އެއް ގޮތް ވެސް ނެތީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
8%
4%
10%
8%
58%
ކޮމެންޓް
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 18:38
ގައުމީ މަޖިލިސް
ޕާޓީއަށް ވަންނަން ފޯމު ހުށަނާޅާ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 50އިންސައްތަ އޮތްތޯ ބަލަން އެ އުޅެނީ ހަގީގަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތާއީދު އޮތް ނިސްބަތް ސާފު ކުރަން. އެމަނިކުފާނުގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ ޕާޓީ އަތުލުން. ތާއީދު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަނެވިގެންތާ ޕްލޭނެެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އައުލަބިއްޔަތު ހޯދަން.