ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:11
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އަމްނާ އިމާދު
ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރުން
ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރައްވަން ރައީސް ސާލިހު ނިންމެވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް ބައްލަވާފައި: އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު
 
މިއީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންވީ ވަގުތު
 
ޔާމީން ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލިމިޓޭޝަންތަކެއް ހުންނާނެ
 
ގައުމުގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމުގައި ޔާމީންގެ ތަޖުރިބާއާއި ލަފާފުޅު ވަރަށް މުހިންމުވާނެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރައްވަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމެވީ މިވަގުތު ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް ބައްލަވާފައި ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހ. ދޫވެހި ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރުމުން މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ގައުމުގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމުގައި ޔާމީންގެ ތަޖުރިބާއާއި ލަފާފުޅު ވަރަށް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، ޔާމީން ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލިމިޓޭޝަންތަކެއް ހުންނާނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން، އެއީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވެފައި ވާކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ބައްދަލުވުން އޮތީ ޓްރާންސްސިޝަން ޕީރިއަޑް ފެށުމާ ބެހޭގޮތުން. އެބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފަހު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިކަންވެސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވެއޭ. ބޭނުންވެއޭ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވަން. ރޭގަ އަޅުގަނޑު ގައުމާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކި ވާހަކައިގަ އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ ވިދާޅުވި، އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް ގައުމު މަސްލަހަތު މިވަގުތު އޮތީ އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވެއޭ، ރައްޔިތުން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް އެކަން ފާހަގަކުރަމޭ.
އިންތިޚާބީ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީން

އިންތިޚާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ ޔާމީން އެއްކޮށް މިނިވަންވެ، މިނިވަންކަންމަތީގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކޭ ގޮތް ވުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންވީ ވަގުތުކަމަށާއި، މިވަގުތަކީ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް