ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:32
ތުރުކީގައި ބޮމެއް ގޮއްވުން
ތުރުކީގައި ބޮމެއް ގޮއްވުން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުން
ތުރުކީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ދެ އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
 
ދެ އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
 
އެއްވެސް މީހަކު އެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
ހަމަލާދީފައިވަނީ ވިޔަފާރި ވެހިކަލެއްގައި އައިސް

ތުރުކީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ދެ އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ހުންނަ ތުރުކީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ހިންގި ގޮވުމަކީ "ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް" ކަމަށް ދާޚިލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:30 (ޖީއެމްޓީ 06:30) އެހާކަންހާއިރު ވިޔަފާރި ވެހިކަލެއްގައި އައިސް ހަމަލާދީ ދެ އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އަލީ ޔަރލިކާޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔަރލިކާޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމަލާދިން އެކަކު މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަހަށިގަނޑު ގޮއްވާލީ ކަމަށާއި، އަނެއް މީހާ ގެ ގައިގަ ހުރިބޮން ނުގޮވާގޮތް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ގޮވުން ހިނގާފައި ވަނީ މަޖިލިސް އަލުން އެއްވާން ޖެހޭ ވަގުތުގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިންނެވެ.

ހަމަލާދިން މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކު އެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ނުކުރާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

އިމަޖެންސީ ސާވިސްތައް އެތަނަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ ވަށައިގެންވާ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އަންކާރާ ފުލުހުން ބުނީ އެހެން ގޮވުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި "ޝައްކު ކުރެވޭ ޕެކޭޖުތައް "ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގޮއްވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އޮތީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް