ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:03
މުއިއްޒު ވޯޓުލައްވައިފި
މުއިއްޒު ވޯޓުލައްވައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓް ވޯޓުލައްވައިފި
 
ދެވަނަ ބުުރުގެ ވޯޓުލުން، ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 5 ޖެހުމާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ
 
ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ގައި
 
މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30ގައި

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ރަނިންމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ގައި ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށިފައިވާއިރު، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި ރަނިންމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވަނީ ވޯޓުލައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30ގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. އަދި ރަނިންމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަޠީފް ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 4 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ބުުރުގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 5 ޖެހުމާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް