ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:30
"ގިލްޓީ ފްލޭވަރޒް"ގެ ނަން ދީފައިވާ އައިސްކްރީމުގެ ފަންނުވެރި މޭސްތިރިއަކީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އިލިއޮނޯރާ އުރުތުލާނީ
"ގިލްޓީ ފްލޭވަރޒް"ގެ ނަން ދީފައިވާ އައިސްކްރީމުގެ ފަންނުވެރި މޭސްތިރިއަކީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އިލިއޮނޯރާ އުރުތުލާނީ
ރޮއިޓާސް
ޕްލާސްޓިކް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
ޕްލާސްޓިކް މާއްދާތަކުން އުފެއްދި ވެނީލާ އައިސްކްރީމް: ކާލަން ކެރޭނެތަ؟
 
އޭނާގެ މަގުސަދަކަށްވީ، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތަށް ގޮންޖެހުން
 
އަދި އެ އެއްޗެއް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް އިންސާނުން ތައްޔާރުވެފައި ވަނީ ކޮންކޮން ބާވަތްތަކެއްތޯއާއި، ނުކާނީ ކޮންކޮން ބާވަތްތަކެއްތޯ ބެލުން

އުފެއްދި ފަރާތުން ބުނާގޮތުގައި ދުނިޔެއިން ލިބެންހުރި ކާބޯތަކެތީގެ ލިސްޓުގައި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އުފެއްދުމަކީ އޭނާގެ ވެނީލާ އައިސްކްރީމްއެވެ. ލަންޑަންގެ ފްރީޒަރެއްގައި އެ އައިސްކްރީމް މިއަދު ތަޅުލާފައި ހުއްޓެއްކަމަކު، އުފެއްދި ފަރާތުގެ އުއްމީދަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ކުރިމަގާއި ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވުމާ ބެހޭގޮތުން ހޫނުގަދަ ބަހުސްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިއުމެވެ.

"ގިލްޓީ ފްލޭވަރޒް"ގެ ނަން ދީފައިވާ އައިސްކްރީމުގެ ފަންނުވެރި މޭސްތިރިއަކީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އިލިއޮނޯރާ އުރުތުލާނީއެވެ. އޭނާގެ މަގުސަދަކަށްވީ، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތަށް ގޮންޖެހުމެވެ. އަދި އެ އެއްޗެއް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް އިންސާނުން ތައްޔާރުވެފައިވަނީ ކޮންކޮން ބާވަތްތަކެއްތޯއާއި ނުކާނީ ކޮންކޮން ބާވަތްތަކެއްތޯ ބެލުމެވެ.

"ގިލްޓީ ފްލޭވަރސް"އަކީ އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ، ޕްލާސްޓިކް ކުނިން ހަދާ އައިސްކްރީމްގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް. އައިސްކްރީމްގަ ހިމެނޭ ވެނިލިން އުފައްދާފަ އެވަނީ، އާންމުކޮށް މި ފެންނަ ފުޅިތަކުގަ ހުންނަ ޕްލާސްޓިކުން. އަހަރެން އެކަން ކުރީ، ޕްލާސްޓިކް ހަޖަމުކުރުމަށް ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ބެކްޓީރިއާތަކާ އެންޒައިމްތައް ގުޅުވައިގެން. މި މަޝްރޫއު ފެށިގެން އައީ ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލްކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި އޮތްއޮތުމާ، ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުރިނަމަވެސް، ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން މަދުނުވެ، އިތުރުވަމުން ދާ ދިއުމުގެ މާޔޫސްކަމާ ހެދި… މި ޚިޔާލުގެ އަސާސަކީ، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފަ ވާ ކާބޯތަކެތީގެ ނިޒާމާމެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، މިއަދު އަހަރެމެންނަށް ލިބިފަ އެބަ އޮތްކަން ދައްކައިދިނުން.
އިލިއޮނޯރާ އުރުތުލާނީ

އެޑިންބްރަރގެ ސައިންސްވެރިން ތަރައްގީކުރި މި މަރުހަލާގައި، ބެކްޓީރިއާއާއި އެންޒައިމްތަކުގެ މެޓަބޮލިކް ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން، ވެއްޓާ ރައްޓެހި ކާރުޚާނާތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ޕޮލިއެތިލިން ޓެރެފްތަލެޓް (ޕީއީޓީ) ހަޖަމުކޮށް، ވެނީލާގެ ރަހަދޭ މޮލިކިއުލް ކަމަށްވާ ވެނިލިންއަށް ބަދަލުކުރެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް އުފައްދަނީ ގުޅިފައިވާ މޮލެކިއުލްތަކެއް އެއްކޮށްގެންނެވެ. އެއަށް މި ކިޔަނީ ޕޮލިމަރޒްއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑިންބްރަރގެ ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ޖޮއޭނާ ސޭޑްލަރގެ މަސައްކަތަކަށް ވީ، ހައިވެފައި ވާ މައިކްރޯބެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެކުވެފައިވާ މޮލެކިއުލްތައް ބައިބައިކޮށްލުމެވެ. އެހާ ހިސާބުން އެ މޮލެކިއުލްތަކަކީ ޕްލާސްޓިކު ކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކުރިން އޮތް ޕީއީޓީ "ރިހަގަނޑު" ފަސޭހަކަމާއެކު އެހެން ބެކްޓީރިއާއަކަށް ބަދަލުކުރީއެވެ. އެއީ ވެނިލިން ނުވަތަ ވެނީލާގެ ރަހަ ލައްވައިދޭ މާއްދާއެވެ.

އެއްފަހަރުވެސް ޕްލާސްޓިކްތައް ބައިބައިކޮށްލައިފިނަމަ މި ހާލަތުގަ ޕީއީޓީ. އެއްފަހަރުވެސް އެ އެކުލަވާލާފަ ވާ ބްލޮކްތައް ވަކިވަކި ކޮށްލައިފިނަމަ، އަހަރެމެން އެއަށް މި ކިޔަނީ މޮނޮމާ. އެ ތަފާތު އެތައް އެއްޗަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ސަބަބަކީ، މޮނޮމާރސް ބަދަލުކުރުމަށް އަހަރެމެންނަށް ލިބިފަވާ ބަޔޮލޮޖިކަލް އާލާތްތައް މަދުކަން. ޕީއީޓީގެ ހާލަތުގަ ވެނިލިން ހެދިދާނެ. އެކިއެކި އެހެން މޮލިކިއުލްތައްވެސް ހެދިދާނެ. މި އެންޒައިމްތަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވަކި ކެމިކަލް ރިއެކްޝަންތަކެއް ނުކުންނަ، ވަކި އެންޒައިމްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންކަމުން އެކަންކަން އެއްކޮށްފިނަމަ، ތަފާތު އެތައް ކެމިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކަށް ވަދެވޭނެ.
ޑރ. ޖޮއޭނާ ސޭޑްލަރ؛ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑިންބަރާގެ ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް

ޑރ. ސޭޑްލަރގެ މި ދިރާސާއަކީ ޑިސެމްބަރު 2021ގައި، "ޖަރނަލް ބަޔޯކެމިސްޓް"ގައި ވެސް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. އުރުތުލާނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވި "ބަގްތައް" ތައްޔާރުކޮށްދިނީ ޑރ. ސޭޑްލަރއެވެ. އުރުތުލާނީގެ ޕްލާސްޓިކް ވެނީލާ އައިސްކްރީމަކީ ދިރާސާ މަޝްރޫއެކެވެ. އިންސާނުންގެ އަރުތެރެއިން އަދި ދިރޭކަށް ނެތެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ، އާންމުންނާ ހިސާބަށް މި މެސެޖު ގެންގޮސްދިނުން ވަރަށް މުހިންމުހެން. ލިބިފަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކޮމެންޓްތަކާ ފީޑްބެކްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕްލާސްޓިކުން އަންނަ އެއްޗެއް ކެއުމުގެ މި ޚިޔާލާމެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އީމެއިލްކޮށްފަވެސް އެބަހުރި. އޭގަ މި ބުނަނީ، ޕްލާސްޓިކް ކެއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް، ނުރަގަނޅު ތަސައްވުރެއް އޮތް ކަމަށް ފެންނަނީ. އެކަމަކު، މި ކަމުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް އަހަރެމެން ވަރަށް ބަލަން. މީ ސީދާ ރެގިއުލޭޓަރީ ޕްރޮސެސްތަކާ ފުޑް ސްޓޭންޑަރޑް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާ، އެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ކަޑަތުކޮށްފަ، ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކައިރިއަށް މި ދާނީ.
ޑރ ޖޮއޭނާ ސޭޑްލަރ؛ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑިންބަރާގެ ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް

އިޓަލީގެ ވެރޯނާއަށް ނިސްބަތްވާ އުރުތުލާނީ ބުނިގޮތުގައި، ގިލްޓީ ފްލޭވަރސް އުފައްދަން ޚިޔާލު އައީ، ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމަށް، ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ނާކާމިޔާބުވުމުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމުން ކަމެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުން ދާ ކާބޯތަކެތީގެ ކަށަވަރުކަން ނެތިދިއުމުގެ ކާރިސާއަށް އަލިއަޅުވާލަނިވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސްމެއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ފެހި ރަނުގެ ގޮތުގައިވެސް ރިއާޔަތްކުރަމުން އަންނަ ވެނީލާއަކީ، ކާބޯތަކެތީގައި ރަހަ ހެޔޮވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ އަގު ބޮޑު ބާވަތެވެ. ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ގެންދަނީ ސެފްރޯނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް