ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:05
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ
ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
 
ދައުލަތް މިއަދު ހިނގަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިޒާމީ ހަމަތަކެއްގެ މަތިންކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާ ސިޓީތައް އުވަލާ އެޓޯލް މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ދަށަށް ގެންދާނެކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ މުޅި ނިޒާމު ހަރާބުކޮށްލާނެކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ ނިޒާމީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތް މިއަދު ހިނގަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކިޔަވައިގެން ތިބި ގާބިލު މީހުންނަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިޒާމަކާއި ހަމަތަކެއްގެ މަތިންކަމަށެވެ.

Advertisement

އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ތަރުތީބަކުން ވަކި ނިޒާމަކުން ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ބަދަލު ގެނެސް މިއަދު ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމުން ފަހަތުން އައިސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ސިޓީއަކަށް ތިނަދޫ ހައްދަވާނެކަމަށެވެ.

އުރަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްލާނަމޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތެއް ނޫން. ދަންނަވަންތޯ އެބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނަވައިފިއްޔާ ދައުލަތުގެ މުޅި ނިޒާމު ހަރާބުކޮށްލާނެ. މުޅި ނިޒާމު ހަރާބުކޮށްލާނެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާ ސިޓީތައް އުވަލާ އެޓޯލް މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ދަށަށް އަދުރޭގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންގޮސް އަތޮޅުތައް ގެންގޮސް ނަގާލާނެ. މިޖާގައެއް ރައްޔިތުން ނުދޭނެ.
އިމްރާން އަބްދުﷲ/ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް

އިމްރާން ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ މާބޮޑަށް އޯވަރ ކޮންފިޑެންސް ވެގެން ނުކުތް ނަތީޖާއެއްކަމަށެވެ. އެކި ރަށްރަށަށް މިސަރުކާރުން ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމާއެކު އެފަދަ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ހީކުރެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެނަތީޖާއެކު ގިނަ ކަންކަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ވަނީ ވޯޓުލުމާއި ހަމައަށް މިއޮތް ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އިތުރު ވޯޓު ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ނިއުޝާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ - އިމްރާން
" އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދު، ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް "
ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި