ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:33
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްދެއްވި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްދެއްވި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުން
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
 
ރައީސް ސާލިހާއެކު މިގައުމުގެ ތަރައްގީ ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެ
 
ރައީސް ސާލިހަށް އަމާޒުކުރައްވައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ ހުސް ޔޯލަ ވާހަކަ
 
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމުން އިންތިޚާބަށް ކަޑަޖަހާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތަކަށް ނުބައްލަވައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއަދުގެ ރައީސަކީ އިހްލާސްތެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކުރައްވައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ ހުސް ޔޯލަ ވާހަކަކަމަށާއި، ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ގައުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދެރަވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތެއް ނެތް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ފަތުރައިގެން ޖަވާހިރެއްކަހަލަ ރައީސެއް ގައުމުން ބާލުވަން މަސައްކަތްކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާއިރު ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓުން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފ. ފީއަލީގެ ބިން ހިއްކަން ފެށިން. ފެށީމަ ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އައި. އަދި އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޖެހި ކަޑައެކޭ ބުނަމުން ދިޔަ. އަދި މަޖިލީހުގެ ބައި-އިލެކްޝަންއެއްގަ، ކޮމަންޑޫގަ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށިން. އެދުވަހުވެސް އެމީހުން ބުނަމުން ދިޔަ ތި އިންތިޚާބަށް ޖެހި ކަޑައެކޭ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އިންތިޚާބަށް ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. މިއަދުގެ ރައީސަކީ އިޚްލާސްތެރިކަމާ، ތެދުވެރިކަމާ، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. ތީގެ ތެރޭން އެންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވިސްނަވާލައްވާފަ ވިދާޅުވޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޯސްކޮށް ކުރެއްވީ ކޮންކަމެއްތޯ. ވިސްނަވާލައްވާ، ކޮންކަމެއްތޯ ގޯސްކޮށް ކުރެއްވީ. އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެއްކޭ. މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކިފައެއް ނެތް. ހުސް ޔޯލަ ވާހަކަ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ކުންފުނި ހިންގަމުންދިޔައީ ގެއްލުމުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއެކު މިއަދު އެމްޓީސީސީއަކީ 200 މިލިއަނުން ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކުންފުނިތައް ހިންގަމުންދަނީ ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު އެމްޓީސީސީން އެކަނިވެސް 157 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާފައި ވާކަމަށާއި، މިހާރުވެސް 90އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހާއެކު މިގައުމުގެ ތަރައްގީ ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއެކު، މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިގެންދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިވެފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް