ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:51
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު
ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ނޫން އެހެން ސިޔާސަތެއް ޑރ.މުއިއްޒު ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިސްނުމަކީ ކުށް ހީއެއް: ނިޒާރު
 
ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ގޮތް ވަރަށް ސާފު
 
އަނިޔާވެރިކަމަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ނޫން އެހެން ސިޔާސަތެއް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިސްނާ ވިސްނުމަކީ ކުންހީއެއް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހުރިހާ އަނިޔާއެއްގައި އެއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނެވީ ޑރ.މުއިއްޒު ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒާއި، ޔާމީން ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް، ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ ކުންހީއެއް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ވިސްނުމަކީ ވެސް ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑު ހާސްކަމެއް އަންނަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ 2013 އިން 2018އަށް ކުރި އަނިޔާވެރިވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވި ޑރ.މުއިއްޒު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން އެބޭފުޅަކާ ވާދަކޮށް އެބޭފުޅާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު. މީގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޑރ.މުއިއްޒާއި ދޭތެރޭގައި ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓޭ. ތަފާތު ސިޔާސަތެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ ދުވަހަކު ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތާ ދޭތެރޭގައި ބަސް ވިދާޅުނުވި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަދު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޑރ.މުއިއްޒު ހިމެނިހިވަޑައިގަންނަވާ. މިހެން އޮތް ކަމެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ނޫން ސިޔާސަތެއް އޭނާ ގެނެސްފާނެ ކަމަށް ވިސްނާ ވިސްނުމަކީ ކުންހީއެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު

ގައުމުތައް ފަނާވެދާ ސަބަބުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަނިޔާއަކީ ފަނާވެދާ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދުނު ހުރިހާ ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އުފާވެރިކަމާއެކު ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ތަފާތު ފިކުރުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މި ޢީދުގައި އައްޑޫގައި ކުލަ ޖެހޭނީ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި، އާއްމުންނަށް އުނދަނގޫ ވާގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!
އައްޑޫސިޓީއަށް ފެން ނުލިބޭ ވަގުތުތައް ގިނަ، މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ފެނަކަ
އައްޑޫގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދުވަސް ނެގުމަކީ ނުކުޅެދުމެއް - ނިޒާރު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަން، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ގަޑުބަޑު - ނިޒާރު
ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ސުލްހަ ގެނެސްދޭނެ ފަލްސަފާއެއް، އެ ފަލްސަފާ އޮތީ އެމްޑީޕީގައި: ނިޒާރު
ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އަދި އެއްފަހަރު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: ނިޒާރު
އައްޑޫގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ، ބިލިއަން ރުފިޔާގެ، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި