ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:26
ހއ ދިއްދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން
ހއ ދިއްދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން
ހއ. ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 26 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

ހއ. ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޢަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުالله ވަހީދާއި އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމް އާއި އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުނ،ް 1,150 މީޓަރުގެ ސޭންޑް ބަންޑުވޯލްއެއް ހެދުމާއ،ި 623,968 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއ،ި 10,962 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގެ ބިން ހިއްކުމާއ،ި 916 މީޓަރުގެ ބަޔޮސްވޭލް ޓްރެންޗްއެއް ކޮނުމާއ،ި 916 މީޓަރުގެ ޖިއޯ ޓެކްސްޓައިލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

26 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާއިރު މިމަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 360 ދުވަސް ތެރޭގައ ނިންމާގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 83.07 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް