ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 23:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
ގޯތި ލިބުނު ހުރިހާ ފަރާތަކަށް 5 ނޮވެމްބަރުގެ ކުރިން އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރާނަން: ރައީސް
 
މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް، ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައިސް ދެއްވާ
 
އަލަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އައު ވައުދުތަކެއް ނުވާ ކަމަށާއި މިއީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭކަންކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ގޯތި ހަވާލުކޮށް ނިމޭނެ ތާރީހަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަށާއި މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ގޯއްޗެއްގެ އިން ވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު މި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެމަނިކުފާނު އެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެއްސެވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވާއިރު އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށުމުންނާއި ގޯތި ދޭން ފެށުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޮޅުވާލައިގެން ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެ ޝަކުވާތައް އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހިންނާއި ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތިދޭން ނިންމި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ގޯތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާމެދު އެ ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފެއްދިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން، ނޮވެމްބަރު 5ވަނަ ދުވަހާ ހަމަައަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް، ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަންޑުމެންގެ މި ދައުރު ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ނިމުމުގެ ކުރިން 5 ނޮވެމްބަރު ވާންވާއިރަށް، އަޅުގަނޑުމެން ވައުދުވެފައި އޮތްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ތިބޭފުޅުންނަށް ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކޮށްދޭނަން. އެ ރަޖިސްޓްރީ ވާނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް މީހަކަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ހުރި ޤާނޫނީ ހުރިހާ ހަމައެއް ނިންމާފައި ދޭ ލިޔުމަކަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑު މިރޭވެސް އަރުވަން،
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތައް ވެސް އެ ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް 5 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ބިން ހިއްކައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަށާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށް ނިމޭއިރު އެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ. މި މަސައްކަތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިހާރު އޮތް އުސޫލު ބަދަލުކޮށް މެކްސިމައިޒްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ދިރާސާތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު ވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައު ވައުދުފުޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށާއި މިއީ ކުރިން ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
20%
0%
80%
ކޮމެންޓް