ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:53
ގާސިމްގެ ރަނިން މޭޓު، ޑރ. އަމީން
ގާސިމްގެ ރަނިން މޭޓު، ޑރ. އަމީން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ގާސިމްގެ ރަނިން މޭޓާއި ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ބަޔަކާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމާފައިވޭ
ޖެޕީގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރަނިން މޭޓް އަމީން އިބްރާހީމާއި ޖޭޕީގެ އިސް ބައެއް ފަރާތްތައް އެމްޑީޕީއާ މިރޭ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ރޭ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ޖޭޕީގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އަދި އެމްޑީޕީން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި މި ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާނީ މިރޭ އޮންނަ އެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާގައެވެ.

Advertisement

ޖޭޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައި މި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ބަޔަކާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ޖޭޕީގައި ތިބި ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުތަކުގެ އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވި ގިނަ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް