ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:59
ކޮވިޑްޖެހި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުން
ކޮވިޑްޖެހި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުން
ރޮއިޓާސް
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑް ޖެހި ގިނަދުވަސްވާ މީހުންގެ އެމްއާރުއައި ސްކޭންތަކުން އައު ހޯދުންތަކެއް ފެނިއްޖެ
 
ދިރާސާތަކުގެ ސަބަބުން ދިގުދެމިގެންދާ ކޮވިޑަށް މިހާރަށްވުރެން ފައިދާހުރި ފަރުވާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ
 
ސްކޭންތަކުން ދައްކާގޮތުން، ކިޑްނީއިން އާދަޔާއި ހިލާފު ކަންކަން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު 2 ގުނަ ބޮޑު
 
ސްކޭންތަކުން ދައްކާގޮތުން، ސިކުނޑީގެ އާދަޔާއި ހިލާފު ކަންކަން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު 3 ގުނަ ބޮޑު

ކޮވިޑް 19 ޖެހި ސީރިއަސް ވިނަމަ އެމީހެއްގެ އެތެރޭގެ މުހިންމު ގުނަވަން ތަކަށް ގެއްލުންވެފައި ހުރުން ގާތް ކަމަށް މިކަމާބެހޭގޮތުން ހެދި އައު ސްޓަޑީ އަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މިފަދަ ބަލިމީހުންގެ އެމް.އާރު އައި ސްކޭނުން، ފުއްޕާމޭ ސިކުނޑި އަދި ކިޑްނީ ފަދަ ގުނަވަންތަކަށް ގެއްލުން ވެފައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު، ކޮވިޑް ނުޖެހޭ މީހުންނަށް ވުރެ ތިންގުނަ ބޮޑުކަމަށް އެސްޓަޑީ އިން ހާމަ ވެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ބޮޑަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންނަށެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހި އެއަށް ފަހު ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހޭ ތަފާތު ސިއްހީ މައްސަލަ ތަކަށް ކިޔަނީ "ލޯންގ ކޮވިޑް" އެވެ. މިސްޓަޑީ ހެދި ފަރާތްތަކުން އުންމީދު ކުރަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އެހެންވެސް ގައުމުތަކުގައިވެސް ލޯންގ ކޮވިޑް ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދާފަރާތްތަކަށް މި ޓެސްޓް ތަކުގެ ސަބަބުން އެދެވޭ ފަރުވާ ހޯދާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ލާންސެޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިސިން މަޖައްލާގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ސްޓަޑީގައި، ކޮވިޑް 19 ޖެހި ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުނު 259މީހެއްގެ ޓެސްޓް ތައް ދިރާސާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ސްޓަޑީގައި ބުނާގޮތުން އެމީހުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލިތާ 5މަސް ފަހުން ހެދި އެމްއާރުއައި ސްކޭން ތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ބަދަލެއް، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް، ކޮވިޑް ނުޖެހޭ ބަޔެއްގެ ސްކޭންތަކާ އަޅާބަލާއިރު، މުހިންމު ގުނަވަންތަކަށް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ފުއްޕާމެޔަށެވެ. މިގޮތުން ފުއްޕާމެޔަށް ގެއްލުން ވުމުގެ ފުރުސަތު 14 ގުނަޔަށް އިތުރު ކަން އެފަރާތްތަކުން ފާަހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ސިކުޑިއަށް ގެއްލުން ލިބިފަހުރުން ތިންގުނަ އިތުރު ކަމަށާ އަދި ކިޑްނީ އަށް ގެއްލުން ލިބިފަ ހުރުންވެސް ދެގުނަޔަށް އިތުރު ކަން އެމްއާރުއައި ސްކޭންތަކުން ހާމަވާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް ހިތަށާ ލިވަރޔަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް