ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:52
އީސީގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީޤު
އީސީގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީޤު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ވޯޓު
ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު އޮކްޓޯބަރު 29 ގައި ނަގާނެ: ފުވާދު
 
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި
 
އީސީން ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަހަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ
 
ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި އީސީގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަނުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި އޮތީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ލިބިއްޖެނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ނިމުމާއެކު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ކޮމިޝަނުން އެކަން ކުރުން
އީސީގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީޤު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އީސީގެ ނައިބްރައީސް އިސްމާއިލް ޙަބީބް ވިދާޅުވީ، ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގާއިރު ނަގާ މައުޟޫއަކީ ކޮބައިކަން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި އީސީން ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަހަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެދި މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ސުވާލާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނިޒާމީ ވޯޓާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙަބީބް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ވޯޓެއް ނަގާއިރު، ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދު ގެޒެޓު ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙަބީބުގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގާއިރު އެކަމަށް ބަޖެޓްވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ އާންމު ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށްޓަކައި އެފަދަ އިންތިހާބަކަށް ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓަށް އެދުމުން މަޖިލީހުން މީގެ ކުރިންވެސް އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާކަމަށް ޙަބީބް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އީސީން އެކަމަށް މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް