ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:22
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް އިއާދު ހަމީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް އިއާދު ހަމީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީކުރެއްވުން
ޑރ. މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން: އިއާދު
 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރައީސް ސާލިހާއެކު ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ
 
ޑރ.މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އުފެއްދުންތެރި އެއްވެސް ހިޔާލެއް ނެތް

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް އިއާދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުވަދޫ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި އިއާދު ވިދާޅުވީ މާޒީއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުފުޅުތަކަކީ ފުއްދަވާނެ ވައުދުފުޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅާ މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ހައުސިިން ލޯނު 6 ޕަސެންޓް އަށް ދޫކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް، 5 ޕަސެންޓްގައި ހައުސިން ލޯނު ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ވޯކިން ފްރޮމް ހޯމް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވުމުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ޑރ.މުއިއްޒު ކޮޕީ ކުރައްވާ ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއާދު ވިދާޅުވީ ޑރ.މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮރިޖިނަލް އުފެއްދުންތެރި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަކުރައްވާ. ރައީސް އިބޫގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެމަނިކުފާނު އިއުލާން ކުރެއްވި 6 ޕަސެންޓްގައި ހައުސިން ލޯނު ދޫކުރާނަމޭ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޑރ.މުއިއްޒު މިވިދާޅުވަނީ 5 ޕަސެންޓްގައި ލޯނު ދޫކުރަނަމޭ. ރައީސް އިބޫ މިއިއުލާން ކުރައްވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ވޯކިން ފްރޮމް ހޯމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނަމޭ. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ޑރ.މުއިއްޒު މިވިދާޅުވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 10 ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވާނަމޭ. ރައީސް އިބޫގެ މެނިފެސްޓޯގައި މިއޮތީ ހައުސިން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ޚާއްސަ ބޭންކެއް ގާއިމްކުރައްވާނަމޭ. ޑރ.މުއިއްޒު މިއިއުލާން ކުރައްވަނީ ހައުސިން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޑިވަލޮޕްމަންޓް މިބަސް ބޭނުންކުރައްވާފައި ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް ގާއިމްކުރައްވާނަމޭ.
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް އިއާދު ހަމީދު

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިއާދު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރައީސް ސާލިހާއެކު ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެމަނިކުފާނު ކުރިއަށްގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިއާދު ވިދާޅުވީ ޑރ.މުއިއްޒު 7 އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ނުދީ ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ދޫކުރި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ނުހައްގުން ވަކި ބޭފުޅެއް ދިން ލިސްޓަކަށް ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިއާދު ވިދާޅުވީ އޭރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިސްރާފުވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަސްފަންނުގައި އެޅި ދުވާ ޓްރެކާއި ޕާކިސް ސިސްޓަމްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ނުކުރާ ކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ޖެހި މާބުލްތަކާއި، ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ ދެ ލޭނާއި، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއް އިމާރާތަށް ވީ ގޮތް މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެކަމަށް ވިސްނުމަށްފަހު ޤައުމު ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ގެންދާނެ ވެރިއަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށްވާތީ، އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އިއާދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް