ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:39
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މަހްމޫދު އައްބާސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މަހްމޫދު އައްބާސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނު މައްސަލަ
އައްބާސް އދ. އަށް: ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތައް ނެތި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައެއް ނޯންނާނެ
 
އައްބާސް ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއެކު ނަތަންޔާހޫ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން

ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތައް ނެތި މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު ޢައްބާސް އދ މަޖްލީހުގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަމުން ފަލަސްތީނުގެ ލީޑަރު މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ، ޤާނޫނީ ޤައުމީ ހައްޤުތައް ލިބިގެން ނޫނީ މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ، ގާނޫނީ ގައުމީ ހައްގުތައް ނުލިބި މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރާ މީހުންނަށް ވަނީ އޮޅުން އަރާފައި
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު ޢައްބާސް

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒްގެ އަރިހުން އުމުރުފުޅުން 87 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ލީޑަރު ވަނީ އިލްތިމާސެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަރުކާރާ އެކު، ތާރީޚީ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ މައި މަރުކަޒު އޮންނަ އެމެރިކާ އިން ވަނީ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ކޮންފަރެންސަކީ ދެ ދައުލަތުގެ ހައްގު ސަލާމަތްކޮށް، ހާލަތު އިތުރަށް ސީރިއަސްވެ، އެ ސަރަހައްދާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އައްބާސް ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި މިވަނީ  އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ސައުދީން ހުށަހެޅި ސުލްހައިގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މާތް ދެ ތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއެކު އޮންނަ އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމަކީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހު ގެނެވޭނެ އިންގިލާބީ ގުޅުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ލޭ އޮހޮރުވުމުގެ ޒިންމާ އެމެރިކާއިން ނަގަންޖެހޭ"
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އިން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާނެ!
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި