ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:50
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު
މާޒީން ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް، އެދުވަސްތައް ނުގެނައުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝެއިހް އިލްޔާސް
 
ސަބަބެއް ނެތި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އާއްމުވި
 
އެ ދުވަސްވަރު ގަސްތުގައި ރާވާގެން ވިޔަފާރިތައް ބަގުރޫޓުކޮށްލި
 
އެއީ ތޫނު ހަތިޔާރުތަކުން މަގުމަތީގައި މީހުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި، މީހުން މެރުން އާއްމުވެގެންދިޔަ ދުވަސްވަރެއް

މާޒީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި، އެދުވަސްތަކަށް އަނބުރާ ނުދިއުމަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އިންތިޚާބެއް ކަމަށާއި، މުސްތަޤުބަލާމެދު ވިސްނާލާއިރު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މާޒީން އިބްރަތް ހާސިލްކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މާޒީގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށްދާއިރު، އެއްފަރާތުން މި ތަމްސީލުކުރަނީ އެ ނާމާންކަމާއި އަނދިރިކަން ކަމަށާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަން ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ދެބަސްވާ ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށްލައި ބަންދުކޮށް ނުޙައްޤުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދިނުމާއި ތޫނު ހަތިޔާރުތަކުން މަގުމަތީގައި މީހުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި، މީހުން މެރުމާއި، މީހުން ގެއްލުވާލުން ފަދަ ކަންކަން އާއްމުވެގެންދިޔަ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް އިލްުޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އެދުވަސްވަރު ގަސްތުގައި ރާވާގެން ވިޔަފާރިތައް ބަގުރޫޓުކޮށްލުމާއި، ސަބަބެއް ނެތި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އާއްމުވި ނާމާން ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހަލަބޮލިކޮށް އެތަންތަނުގެ ނިޒާމު ގެއްލުވާލައި، އެމުއައްސަސާތަކާއި، އެމުވައްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެތައް ބައެއްގެ ގަދަރާއި ޝަރަފު، ކަރާމާތް ނަގާލި ހިތި ދުވަސްވަރެއް ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ޤައުމުގެ ދިފާއަށް އެއްކޮށްފައި ހުންނަ ހަތިޔާރުތައް ވެސް ނުބެހެލެހެއްޓި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުގެތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހިތުހުރި ގޮތަށް ހަދާލި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނިޒާމު ގެއްލުވާލައި ރޫޅާލި އަނިޔާވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ 5 އަހަރަކީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، އެންމެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފަސް އަހަރު ކަމަށެވެ.

މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ އުމުރުން އޭރު ވާނީ 13 އަހަރު. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިއިރުގަ ގައުމުގެ ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮޅުންފިލާފައި ނެތް އެއްވެސް ލޮބުނެތި ރައްޔިތެއް މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ނުލާނެ. އަދި ހިތް އެދޭހާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރަކީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، ގައުމަށް އައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި، ހަމަޖެހުން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދެކެމުން.
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން

އިލްޔާސް ވަނީ މާޒީގެ ބިރުވެރި ދުވަސްތައް އަލުން އިޔާދަވާނެ ނިންމުމެއް މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނުނިންމުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ގޭގައި މަޑުނުކޮށް ކުރީގެ ބިރުވެރި އަނިޔާވެރިކަން އަޔަ ނުދީ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް