ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:39
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް ސާލިހު މާފަންނު ހުޅަނގު ރައްޔިތުން ގާތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް ސާލިހު މާފަންނު ހުޅަނގު ރައްޔިތުން ގާތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޖޭޕީގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ރައީސަށް
ޖޭޕީގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު އެބައޮތް، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހެޔޮ ފާލަކަށް އެކަން ވާނެ: ރައީސް
 
މިހާތަނަށް ކުރެއްވުނު މަސައްކަތުން އެންމެންގެ ތާއީދު މަޑުމަޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުންދޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅެން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގައި ބޭއްވި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ފެނިފައި ވާނެކަމަށެވެ.

ޖޭޕީގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުން އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާގޮތަށް ތިއްބެވިކަމަށާއި، އެކަން ވެގެންދާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ފާލަކަށް ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔައީސް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ކުރެއްވުނު މަސައްކަތުން އެންމެންގެ ތާއީދު މަޑުމަޑުން ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަމާއި ޕާޓީގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް