ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:44
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގިރާވަރު ފަޅުން ގޯތި ދޫކުރަން ފަށަނީ
ގިރާވަރު ފަޅުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބިން ދޫކުރަން ފަށަނީ
 
މިހާތަނަށް އައިއިރު، ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 700އެއްހާ މީހުންނަށް އަދި ގުޅީފަޅުން 40އެއްހާ މީހުންނަށް ގޯތި ކަނޑައި، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
 
އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގިރާވަރު ފަޅުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ހިއްކައި ނިމިފައިވާތީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ގޯތި ކަނޑައި، ހަވާލުކުރަން ފަށާނެކަމަށް
 
އަކްރަމް ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައި

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގިރާވަރު ފަޅުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ބިން ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އަކްރަމް ކަމާލުންދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ގިރާވަރު ފަޅުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ހިއްކައި ނިމިފައިވާތީ، ގިރާވަރުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ގޯތި ކަނޑައި ހަވާލުކުރަން ފަށާނެކަމަށެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯތި ކަނޑައި، ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން، މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 700އެއްހާ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ގޯތި ކަނޑައި، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި ގުޅީފަޅުންވެސް ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް އައިއިރު، 40 މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ގޯތި ކަނޑައި، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އަކްރަމް ވަނީ ކުރިންވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބެއެވެ. އެއީ 9000ށްވުރެ ގިނަ ބިމެވެ. ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން 1351 ބިން، ގުޅީފަޅުން 2218 ބިން، އަދި ގިރާވަރު ފަޅުން 5432 ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 9001 ގޯއްޗެވެ. މި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އަކަފޫޓާއި 1650 އަކަފޫޓާއި 2050 އަކަފޫޓުގެ ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެއާއި، ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅުންނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2450 އަކަފޫޓުން ފެށިގެން 4000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ގޯތިތައް ދޫކުރާނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅިފަޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
20%
0%
40%
20%
ކޮމެންޓް