ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:16
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފް
ރޭގަނޑު ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުން
ރޭގަނޑު ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަނީ ރޭގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޕައިލެޓުން ފަރިތަވުމަށް: އެމްއެންޑީއެފް
 
ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ތެރެއިން ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރތައް ސްޓޭޝަން ކުރެވިފައިވާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޭރިޔާ ކޮމާންޑްތަކުގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
 
ސ.ގަމުގައި އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރގެ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއް ބާއްވާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ހުައްދަދީގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

ސ. ގަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރ، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށްދީފިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން ބަލާއިރު ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކަމަކަށްވާތީ، ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެކިއެކި އިންސްޓްރުމެންޓްސްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑިނަސް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ޕައިލެޓުން ރޭގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ޤަވާޢިދުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރުން ބަލިމީހުން އުފުލުމުގައި ރޭގަނޑުވެސް ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭތީ، އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑިނަސް ހިފަހައްޓައި، ރޭގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޕައިލެޓުން ފަރިތަވެ އަހުލުވެރިވުމަކީ ހެލިކޮޕްޓަރުން ދަތުރުކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.

Advertisement

ވުމާއެކު ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ތެރެއިން ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރތައް ސްޓޭޝަން ކުރެވިފައިވާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޭރިޔާ ކޮމާންޑްތަކުގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަޤުތެއްގައި ސ.ގަމުގައި އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރގެ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއް ބާއްވާފައިވަނީވެސް މިއުސޫލުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހުައްދަދީގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
33%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް