ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:14
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް
މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
 
މި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 16 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު
 
މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްވާގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އޮޕްޝަން-1 ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފެވެ. މި އިސްލާހަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އާމިރެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 16 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ. މި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ 15 މެންބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

Advertisement

މި އިސްލާހާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ތަމްސީލުކުރައްވާ އަދަދާއ،ި ނިސްބަތާއ،ި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 16 ކޮމިޓީއަށް ސްލޮޓު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ؛ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 56، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް 13، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 5، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް 3، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ 3، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް 2، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 2، އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 3 މެންބަރުންނެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ތަމްސީލުކުރާގޮތަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 10 އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް 2 ތިއްބަވާއިރު، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 1، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް 1، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ 1، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް 1، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 1، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެމްބަރަކު އިންނަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 19 މެންބަރުންނެވެ. 9 މެންބަރު ފާސްނުކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ 28 މެންބަރުންނެވެ. އިސްލާހު ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ 15 ވޯޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް