ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:17
ރައީސް ހެންވޭރުގެ ގެއަކަށް ވަޑައިގެން އެ ގޭގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ހެންވޭރުގެ ގެއަކަށް ވަޑައިގެން އެ ގޭގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރައީސް މެދު ހެންވޭރާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގުގެ ގެތަކަށް "ދޮރުން ދޮރަށް" ވަޑައިގެންފި
 
މި ހަރަކާތް މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީއާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، މެދު ހެންވޭރާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް އަންގާރަ ދުވަހު "ދޮރުން ދޮރަށް" ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަޔްކުރެއްވިއިރު، ހޯމަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު އަދި ދެކުނުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ރައީސް ގެންދަވަނީ ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން، އާއްމުންގެ ހާލު ބައްލަވަމުންނެވެ. އަދި އާއްމުންގެ ހުރި ޝަކުވާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި، އާއްމުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ކޯލިޝަންގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން - އެމްޑީޕީ
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
ކެމްޕެއިންގައި އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު: ފައިސަލް
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން މަޖިލީހަށް ގޮވާލާނަން: އަލީ ވަހީދު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު