ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:50
ޓެކްސީ ޤަވާއިދަށް ދެވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި
ޓެކްސީ ޤަވާއިދަށް ދެވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ޓެކްސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު އެއީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ވާން ނުޖެހޭ
 
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސް ތަޢާރުފުކުރެވޭނެ
 
ޓެކްސީ ޤަވާއިދަށް ދެވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައި

ޓެކްސީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު އެ އުޅަނދަކީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ވާން ނުޖެހޭކަމަށް ޓެކްސީ ޤަވާއިދުގައި ބުނެފިއެވެ.

ޓެކްސީ ޤަވާއިދަށް ދެވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަންގާރަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މި އިސްލާޙުގައި ވަނީ ޓެކްސީ އުޅަނދަކީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ އުވާލާފައެވެ.

ވުމާއެކު، މިހާރު ފާސްވެފައިވާ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ މި ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް އޮތް މާއްދާވެސް ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އިސްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުވާކުރުމަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އަމީނަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާތީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު މާލޭގައި ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުން މަނާ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބާއްވައިފި
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 35 ސަރވޭޔަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް 850ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަފްތާއެއް ބާއްވަނީ
ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ