ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:09
ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
ނިޒާމީ ވޯޓުނެގުމަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރުން
އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު، ނޮވެމްބަރ 17ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން: ރައީސް
 
ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމާގުޅޭ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައި
 
ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ގަރާރަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދެވޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ޑިމޮކްރަޓްސް ލީޑުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކުގައި ކުރިޔަށްދެވިދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޯނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ނަމުގައި ޕާޓީ ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށެވެ. އެކަމުގެ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިޔަށްދާކަމަށް މީގެކުރިން ޑިމޮކްރަޓްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވަން ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށްކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު އަރިހު ވިދާޅުވިކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގޭނެ ތާރީޚަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ، ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ގަރާރަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދެވޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެއީ އެހާ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމަކަށްނުވާނޭ ހިނގާށޭ ވޯޓަށް ފަހުގަ ތިއާމެދުގަ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅަން. ތާރީޚަކާ ދޭތެރޭގަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިން. ދައްކާފަ އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފަ ވާނީ. އެއީ މަޖިލީހުގަ މިހާރު ގަރާރެއް އެބައޮތް، ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެ ފާސްކޮށްފަ އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވާށޭ. ފޮނުވީމަ އަޅުގަނޑު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ރިކުއެސްޓްކުރާނަމޭ މިވެނި ތާރީޚެއްގަ ވޯޓު ނަގައިދޭން. އޭރަށް އޮންނާނީ ދުވަސްވެސް ކަނޑައެޅިފަ. އެހެންވީމާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމުމާއެކީގަ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑު ހޯދައިދީފަ ބާއްވާނަމޭ. އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފަ އޮންނަނީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރުގައި ވަނީ ނިޒާމީ ވޯޓު ނޮވެމްބަރ 30ގެ ކުރިން ނެގުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ބުރުގައި ޑިމޮކްރަޓްސްއިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސާލިހު ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދިމާވެގެން އުޅެނީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށާއި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ވާހަކަދެކެވުނުކަމަށެވެ. ދެ ބޭފުޅުން ފޯނުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މާދުރުގައި ތިއްބެވިކަމުގެ އިހުސާސް ވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު