ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:40
ފަޒްނާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތްކުރުން
ފަޒްނާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތްކުރުން
ފަސްޓްލޭޑީ ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަތުން
ފަސްޓްލޭޑީ ދޮރުން ދޮރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަށް ހުރަސްއެޅުން، އެޗްއާރްސީއެމްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގައި އަނެކާގެ އަބުރާއި ނަފްސަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ
 
އިންތިޚާބުގައި ތާއީދުު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ގާނޫނީ ހައްގެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ސަރަހައްދުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސްއެޅި އެޅުން، ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، އިންތިޚާބުގައި ތާއީދުު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ގާނޫނީ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ހައްގުތަކަށާއި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެކަކު އަނެކާގެ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ހައްގެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ބުނީ، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ޚިޔާލާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގައި އަނެކާގެ އަބުރާއި ނަފްސަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނުން ވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކުން އެފަދަ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ނުދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި
ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ: ނިންމުން ބާތިލުކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން - ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި