ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:41
އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނެއްގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
އަސްކަރީ ތަމްރީން
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ތިން ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މި ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން އެރޭ 11:59ށް އަދި ރޭގަނޑު 00:00ން ހެނދުނު 06:00ށް
 
މިތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ލ.ކައްދޫ، ލ.ގާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫގައި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް)ގެ ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ތިން ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ލ.ކައްދޫ، ލ.ގާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫ ގައި 30 ސެޕްޓެންބަރުން 02 އޮކްޓޫބަރަށް އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން އެރޭ 11:59ށް އަދި ރޭގަނޑު 00:00ން ހެނދުނު 06:00ށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ތަމްރީނުތަކުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިނަކީ 100 މީޓަރެވެ. ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 50 މީޓަރެވެ. އަދި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިނަކީ ސީލެވެލްއެވެ. އަދި ވައި ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ޑައިރެކްޝަނަކީ ކައްދޫ، ލ.ގާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫއާއި ދިމާ މައްޗެވެ. މި ތަމްރީންގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކީ ޕައިރޯ ޓްކްނިކްސްއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކައްދޫގައި 19 ސެޕްޓެންބަރުން 24 ސެޕްޓެންބަރަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 6:00 ރޭގަނޑު 23:59ށް އަދި 01 އޮކްޓޫބަރުން 4 އޮކްޓޫބަރަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން 23:59ށް އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިތަމްރީނުގައި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި މެޝިންގަން/ޕިސްޓަލް ބޭނުންކުރާއިރު، ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރޭނެ އެންމެ ދުރުމިނަކީ 3800 މީޓަރެވެ. ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 200 މީޓަރެވެ. ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިނަކީ ސީ.ލެވެލް އެވެ. އަދި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ތަނަކީ ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ރޭންޖްއިން އިރު ދެކުނު ކަމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށް ޓްރާސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ސަރަހައްދުތަކުން ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދީގެން ދަތުރުފަތުރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް