ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:00
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ
ޑރ. މުއިއްޒު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ އަމަލުތައް ހިންގަވާފައިވޭ، ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ
ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މެންބަރުން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރޭ
މާލޭގެ މަގުތަކުން ގޮޅިތައް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަމުން ދަނީ އެއްލައްކަ ނުވަތަ ދެލައްކަ ރުފިޔާއަށް
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލެއިން ބިން ދޫކުރަމުންދަނީ ވެސް ބޮޑު އަގުގައި، ރިޝްވަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު, މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ އަމަލުތައް ހިންގަވާފައި ވާކަމަށާއި، އެކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުއިއްޒުގެ ލީޑަރޝިޕެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ލީޑަރޝިޕެއް ހުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުން، ދެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް މިނެކިރާލެވޭނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތަކުން ގޮޅިތައް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަމުން ދަނީ އެއްލައްކަ ނުވަތަ ދެލައްކައިން ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ކަމަށާއި، އެފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލެއިން ބިން ދޫކުރަމުން ދަނީވެސް ބޮޑު އަގުގައި ރިޝްވަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އޯޑިއޯތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މެންބަރުން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ކަމަށާއި، މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވިހާވެސް މަސައްކަތަކީ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބެހުމާއި، ބައި އެޅުން ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތުޖެހުނު ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ދަތް އެޅި ފެމުނު މިޔަރު ދަތް އަޅާ މިންވަރަށް. އެކަން ކުރައްވާފަ ވާނެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމުގަ ކުރެއްވި ކަންތައް އެހެރީ ފެންނާކަށް ނޫންތޯ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޯޅޭނެ ނޫންތޯ. މުޅި މާލޭގެ މަގުތައް ހަތަރެސްކަން ގޮޅިގޮޅިއަށް ކަފާ، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ދެލައްކަ ރުފިޔާއިން ގޮޅި ވިއްކާ، މުޅި މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކަވާލައްވައިގެން އެހުންނެވީ. އެ ލާރިއަށް ހެއްދެވި ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ. އަނެއްކާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ހުސްބިމެއް، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރިޝްވަތު ނަގާފަ ވިއްކަވައިގެން އެހުންނެވީ. އަޅުގަނޑު ސާބިތުކަމާއެކު މިދެންނެވީ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ވިއްކާފަ އެހެރީ ސިޓީ ކައުންސިލުން. އަޅުގަނޑު އަތުގަ ހެކި އެބަހުރި. މި ފޯނުގަ ހުންނާނެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންއަށް ދަންދެން. ސިޓީ ކައުންސިލުން މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ކައިރިއަށް އައިސް (އަޅުގަނޑުވެސް މިއީ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއް)، ބުނި މިވެނި ތަނެއްގައި އޮތް ބިން މިތައް ލައްކަ ރުފިޔާ މިތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީމަ 25 އަހަރު ދުވަހަށް 30 އަހަރު ދުވަހަށް ދޭނަމޭ ކިޔާފަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ކައިރިއަށް އައި. އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަ ކިތަންމެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ހެކިބަސްދޭނެ. އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގާ ދުވަހަކު ކިތަންމެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ލައްވާ އަޅުގަނޑު ހެކިބަސްދޭނަން. ސާފު ކިތާބީ ހެކި އަޅުގަނޑުގެ އަތުގަ ހުރީމަ މިދަންނަވަނީ.
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ

މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ހެކި ދައްކަވާނެކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޑޮކްޓަރަށް ނޭނގި އަގުބޮޑު ބާރުގަދަ ބޭސްތަކެއް ހުރީ އިތުރުކޮށްފައި، ބޭސް ނަގަން ދިޔައިރު އާސަންދައިން އިނީ ބިލް ހަދާފައި!
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ސަރުކާރަކުން އާއްމުންނަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ މިންވަރަށް މި ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ: އީސަ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބުތަކާއި ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާވަޑާން މަރާމާތުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި އެބަހުރި، މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ - އީސަ
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގޭ ގޮތަށް ހެދީ "ރާޖޫ" އަށްޓަކައި، އެކަން ބަދަލުކޮށްދެއްވާ - އީސަ
ރޮލެކްސް ގަޑިތަކެއްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ޕެރޫގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅު ފުލުހުން ބަލާފާސްކޮށްފި