ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:06
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: ހަބީބު
 
އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެއް
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައު ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައި
 
ޑިމޮކްރަސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖްގައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައު ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ބާރެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާއިރު، އައު ގާނޫނު އަސާސީން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެއީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ބާރާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަބީބު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންލާ ވޯޓަކީ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި، ބިރެއް، ނުފޫޒެއް ނެތިލާ ވޯޓަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިދެންނެވި ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަށް އިންތިޚާބުވެގެން ހޮވޭ ދެބާރެއް. އެހެންވީމަ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ސަބަބަކީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަސް.
އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޝިއާރު ''ވިސްނުން23'' އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ ވޯޓުދޭއިރު ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ވޯޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ގައުމު ހިންގުމަށް ވެރިއަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމަށް ދެވޭ ބާރެއްގެ ވޯޓު ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތަށް ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހައްގު ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަމެއް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް