ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 20:52
އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
ރާއްޖެ އެމްވީ ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއޭއެމް
ކުލަބުތައް ޙާލުގައި އޮއްވާ، ބައްސާމާއި މުއިއްޒުއާ ދެމެދު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ "ޑީލެއް"!
 
މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ އަނބުރާ ދޭ ގޮތަށް، އަދި މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެ ނަމަ ބައްސާމަށް "ބެކަޕް" ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ވައްކަމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އަކީ ދައްކާ ހުސްނުވާނެ ވާހަކަ އެކެވެ. އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ އަށް ވާނުވާއެއް ނޭންގޭއިރު، އެ އިދާރާ އޮތީ ބަނގުރޫޓުވުމާ ގާތުގަ އެވެ. ދަރައިގެން ދިޔަ ދިޔައިނުން ގޮސް، މިހާރު އެ އޮތީ "ރިހޭ ފައި މައްޗަށް" ފޮއި ވެއްޓިފަ އެވެ. ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ތަންތަނުން އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ އެވެ. އެއާއެކު، ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތައް އެ އިދާރާގެ މައްޗަށް އަންނަނީ، ބަރިބަރި އަށް، ފަތި ފައްޗަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާފައިވާ ކަމަކީ ވެސް އެންމެނަށް އިނގޭ "ބޮޑު ސިއްރެއް" ކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެފްއޭއެމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ ޖަގަހެއެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން، އެފްއޭއެމްގެ ތެރޭގައި ވެސް އައީ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަން އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތްތާ އެވެ. ޔާމީނާއި، ބައްސާމަކީ އާއިލީ ގޮތުން ވެސް ގުޅުން އޮންނަ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު ވެސް، އެވާހަކަތައް ވަނީ އިންތިހާ އަށް ދެކެވިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމަށް ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާތަކަށް ވާނުވާއެއް ނޭންގޭއިރު، އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ ބޮޑު ވާހަކައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަނބޮލި މި ދުވަސްވަރު، ބައްސާމް "ޑީލެއް" ހެއްދެވި ވާހަކަ އެވެ. އެފްއޭމްގެ އެތެރޭގެ ކަންކަން އިނގޭ، އަދި ބައްސާމްގެ ކަންކަން އިނގިލައްވާ ބޭފުޅަކު ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ވަނީ އެ ވާހާކަ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައްސާމް ހެެއްދެވި ޑީލެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ބައްސާމް ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބައްސާމް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމި އެވެ. ބައްސާމްގެ ފަރާތުން އޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ޑރ.މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ބައްސާމަށް "ބެކަޕް" ދިނުމަށެވެ. މާނަ އަކީ، ޑރ.މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ބައްސާމް ދިފާއު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

Advertisement

ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަމުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވާފައިވާ ބޭބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އެފްއޭއެމް ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ކުރަމުންނެވެ. ފުޓުބޯޅައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދިޔަވަރުން، އެ ބޭފުޅުން ނިކުންނަވަން މަޖުބޫރުވީ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވިޔަފާވެރިވެރިން ދީފައިވާ ފައިސާ ވެސް ބޭނުންކޮށްފި އެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ފައިސާތައް ނުދެވޭތާ އެތައް މަހެއް ފާއިތުވި ފަހުން، ބައެއް ފައިސާ ދީފި އެވެ. އެ ފައިސާ ނުދެވި ލަސްވެގެން ދިޔައީ، އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކުރުމުންކަމަށް ބައްސާމް އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސް ވެސްވި އެވެ.

ބައްސާމާ މުއިއްޒުއާ ދެމެދު ހެދުނު ޑީލްގެ ސުވާލު ކުރުމުން ހިނި ގަނޑެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ވިދާޅުވީ، ތިއީ ކާކު ފަތުރައިގެން އުޅޭ ވާހަކައެއްތޯ އެވެ. ނަން ހާމަ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ދެންނެވުމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްސާމްގެ މި ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވާ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައްސާމް އަދި އޭނާގެ ޓީމަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބު ދެވިފައިނުވާތީ އެވެ. މުޅިން ވެސް އޮޅުވާލުމާއި، ދޮގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރައްވާތީ އެވެ.

ކުލަބުތަކުން ފައިސާގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާއިރު، އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ބައްސާމް އެ އަންނަނީ މިލިއަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްލަމުންނެވެ. މިިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީލަކަށް ބައްސާމް، ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ޤުރުބާން ކުރައްވަނީބާ އެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
17%
17%
14%
28%
10%
14%
ކޮމެންޓް