ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:35
ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިމާދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިމާދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން
ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުވާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އުވާލީ މިސަރުކާރުން: އިމާދު
 
2018ގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބަދަލުކުރީ އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުން ނުވާތީ
 
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް މިސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ
 
މިސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބިންކޮޅެއްގެ ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުމެއްނުވާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އުވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް އިމާދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބިން މިލްކުކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާއަށް އެ އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކެވެ. އެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ 70 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ 44 މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ 10 މެންބަރުންނާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަތް މެންބަރުން އަދި އެމްޑީއޭގެ ފަސް މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު، މުޅި މަޖިލިސް އިއްތިފާގުވެގެން އުވާލާފައިވަނީ 15 އޭޕްރީލް 2019 ގައެވެ.

Advertisement

މި ގާނޫނާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިމާދު ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ކީއްވެގެންކަމާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ވާކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާއިރު، އެކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ މިފާއިތުވި ފަސް އަހަރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކުރަމުންދިޔަ އެއް މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭކަމަށް ބުނެ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން ދިވެހިންގެ މަސްކަނޑު ވިއްކާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ރާއްޖޭގެ ބިންކޮޅެއްގެ ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް މިސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި އިންތިޚާބަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދާއިރު، ފުރަތަމަ ރައުންޑުގަ ކީއްވެގެންތޯ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރީ؟ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަމެއް. އެ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކާ އެ އަނބުރާ ރިވާސް ކުރުމަށްޓަކާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 2018ގަ ވޯޓު ދިނީ. މިރޭ ވިސްނާލަން ޖެހޭ. މިސަރުކާރު އެ ރިވާސް ކޮށްދެއްވިއޭ. އޭގެ ފަހުގަ ރާއްޖޭގެ ތަނެއް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ ގާނޫނީ ނިޒާމު ބަދަލު ގެނެވިފައެއްނުވޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދުނު ގޮތަށް 2018ގަ ލީ ވޯޓަށް އޮނަރކޮށްފަ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވިސްނާލަން ޖެހެނީ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަށް ބްރިޖުތަކާ މަގުތަކާ، ބަނދަރުތައް ނާޅައިގެން ނޫން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީއެއް.
އިމާދު ސާލިހު

ޔާމީން ދައުރުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އިމާދު ވިދާޅުވީ، ފުރާޅު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި، މިނިވަންކަމާއެކު ބަސްބުނުން އޮތީ ހުއްޓުވާފައި ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ފަހަތަށް ގޮސްފައި ކަމަށެވެ. 2018ގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބަދަލުކުރީ އެ އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށާއި، އެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން ސީލް ޖަހާފައިވާކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާއިރު މިކަންކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާނޫނީ ސަރުކާރަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް، އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރުތަކުން އިހުތިރާމުކުރަންވާނެ: މެންބަރު އިކުރާމު
ޑައިވިން ދާއިރާއިން މަންފާ ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ހާސިލް ނުވޭ: ޑރ. މައުސޫމް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ ފިކުރަކާއި ނުވަތަ ސަރުކާރަކާއި ގުޅެންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން: އިމާދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ މީހުން މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް މަދުކަމަށް އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސް ޔާމީނާ މުއިއްޒު ބައްދަލުނުކުރެއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު "ގުޑާލާނެ" ކަމެއް: ފަލާހު
މިހާރު މި ފެންނަނީ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެއް: ޖީހާން
ދަރަނި ދައްކާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލުން ބުއްދިވެރި: މަހުލޫފު
މި ސަރުކާރުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ބަލަމުން ދިޔަ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައެއްނުވޭ: މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ