ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:53
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕް
ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
17 އޮކްޓޯބަރ 2023ގެ 16:00 ގެ ކުރިން (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ގަޑިން) އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
ކޯހުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގެޒެޓުގައި ކުރި އިއުލާނުގައި ހިމަނާފައި

ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހެދުމަށް 2 ޖާގައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯހުގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގެޒެޓުގައި ކުރި އިއުލާނުގައި ހިމަނާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ ކޯހަކާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއި، ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޝަން (ސީ.އެސް.ސީ) ގެ ވެބްސައިޓްގައި ކޯހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް އެ މިނިސްޓްރީއިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑީފޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުމާއި، އެދޭ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން އިތުރު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލައިކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 2 ކެންޑިޑޭޓުން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމްކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ސީއެސްސީގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 17 އޮކްޓޯބަރ 2023ގެ 16:00 (ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ގަޑިން) ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އެހެނިހެން ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓްގެ ކޮޕީ 18 އޮކްޓޯބަރ 2023 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށް އަލުން ވުމާއި ގުޅިގެން ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް