ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:46
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމް
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އިހުމާލުވުން
ކުޑަކުއްޖަކު ބެލްކަންޏަށްލާ ތަޅުލި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
 
މިފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއް ދީގެން ބަލާ
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު އެކަހެރިކޮށް ތަޅުލާފަ ހުރި ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފައި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު އެކަހެރިކޮށް ތަޅުލާފައި ބެހެއްޓި މައްސަލަ އެއް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަަލަމުންދާ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު އެކަހެރިކޮށް ތަޅުލާފަ ހުރި ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަން އެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މި މަައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ބަލަމުންކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު ތަފްސީލް އެޗްއާރްސީއެމުން ވެސް އަދި ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު އިދާރާއަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މިފަދަ ވީޑިއޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ ވީޑިއޯ މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއް ދީގެން ބަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި