ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:31
ފަޅުތެރެއަށް އަޅާފައިވާ ކުނި ސާފުކުރުން
ފަޅުތެރެއަށް އަޅާފައިވާ ކުނި ސާފުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުން އުފެދޭ ކުނި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ކުށެއް: އީޕީއޭ
 
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ނައްތާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތުން
 
ސިއްޙީގޮތުންނާއި، ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އެތަކެއް އަސަރުތައް ކުރޭ

ރިސޯޓުތަކުންނާއި ސިނާއީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އުފެދޭ ކުނި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް އެންވަޔަރމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން ބުނީ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިސޯޓުތަކުގައާއި ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކުގައާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ކުނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް އެޅުމަކީ ކުށެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ނައްތާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތުންކަން ފާހަގަކޮށް އީޕީއޭއިން ބުނީ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިތަށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާނުލެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ސަބަބުން ސިއްޙީގޮތުންނާއި ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އެތަކެއް އަސަރުތައް ކުރާކަން އެ އެޖެންސީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އީޕީއޭއިން ބުނީ، ބައެއް ރިސޯޓުތަކުންނާއި ސިނާއީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އުފެދޭ ކުނި މީހުން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތާއި ޝަކުވާ އެ އެޖެންސީއަށް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ އަދަދަކަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދައިން ރިސޯޓުތަކުންނާއި ސިނާއީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އުފެދޭ ކުނި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވެސް އެ އެޖެންސީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ފާހަަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އީޕީއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ރިސޯޓުތަކުންނާއި ސިނާއީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އުފެދޭ ކުނ،ި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ ކަންކަން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އިލްތިމާސްކޮށް އީޕީއޭއިން ވަނީ ނަސޭޙަތްތެރިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް