ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:35
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން
ރާއްޖޭގައި މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި - ޒަރީރު
 
ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކައަކާއި ބިރު ދައްކާ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި، އެކަންކަން ތަހައްމަލުކޮށް ތަޖުރިބާކުރި މީހުން މިއަދު އެކަން ހަނދާން ނައްތާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވެނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އިންތިޚާބުތަކަށް ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދާތ،ީ އިންތިޚާބުތައް އިންސާފުވެރިކުރުމަށާއި މިނިވަންކުރުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް މަގުފަހިކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މެންބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބުތައް ބޭއްވެނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، އެއީ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވީ މިއަދު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކައަކާއި ބިރު ދައްކާ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި، އެކަންކަން ތަހައްމަލުކޮށް ތަޖުރިބާކުރި މީހުން މިއަދު އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާ އަނެއްކާ އެވާހަކަ އެހެން ކޮޅަކަށް ދައްކަން ފެށުމުން އެއީ "ފުކެއް ބޮޑުވަރު" ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވިޔަސް މާޒީން ލިބިފައި ހުރި ހިތި ތަޖުރިބާ ހަނދާންނެތިގެން ދިއުމަކި ގައުމެއްގެ މުސްތަގުބަލު ރަނގަޅުކުރަން ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ގައުމުގައި އުޅޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން. ޖީލަކަށްފަހު ޖީލެއް އެބައާދޭ. އަންނަ އިރުގައި މިގައުމު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި. އެމްޑީޕީއަކީ ހަމައެކަނި މިގައުމުގެ ޑިމޮކްރަޓިކް އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާވެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް، ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްދެމުންދާ ސަރުކާރު. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ނޫނީ މިހާތަނަށް ނެތް މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބެއް ބޭއްވިފައި. 2018 ގެ އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވި އިރު ރާއްޖޭގެ ކިރިޔާވެސް ވާދަކުރާނެ ހިތްވަރެއް ހުރި މީހަކު ހުރިއްޔާ ހުރީ ޖަލަށްލާފައި. މިހެން ނޫންތޯ އެކަންކުރީ. މިއަދު އެކަންވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ.
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު

މެންބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ކަންކަމާއި މީހުން ދެކެ ނުރުހި ނަފްރަތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވިސްނަން ޖެހޭނީ ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާއި އަންނަން އޮތް ޖީލަށާއި ދަރިންނަށް ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކަރުން ވަރަށް ބައިވަރު ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަދު ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެކޭ ނިޒާމެކޭ، އިންތިހާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވަނީއޭ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަމުންދަނީއޭ ބުނާއިރުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވައްކަން ކުރީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ.

އެކަންވެސް ހަނދާން ނެތުނީތޯ؟ ނޫސްވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޖަލަށްލި ސަރުކާރުގެ މަތިން ވެސް ހަނދާން ނެތުނީތޯ؟ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރީ. އެކަމުގެ މަތިންވެސް ހަނދާން ނެތުނީތޯ؟ ސާބަހޭ އެހެންވިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު އަޅުގަނޑުމެން ގެންދަން ބޭނުންވާނީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން. އެކަން އެކުރަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު. އެއީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއްނޫން. މިކަން މި ނޫން ގޮތަކަށް ނިމިއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ދެރަވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ މާ ފަހަތަށް.
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު

މެމްބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހުރީ ކިހިނެއްކަން ސާފުކަމަށާއި، އެކުވެރި ގައުމުތަކާއި ގުޅުންކަނޑާލާ އެކަހެރިވާންވީތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅާގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއް ކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ވަކި ގައުމެއްގެ އިގްތިސާދަށް ބަރޯސާވެ އެ ގައުމަކުން ދޭ ލޯނުތަކަށް ބަރޯސާވާންވީތޯވެސް މެންބަރު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ 21 ވަނަ ގަރުނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް