ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:43
 ރައީސް ޞާލިހާއި ޑިފެންސްމިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަދި އިސް ބައެއް އޮފިސަރުން
ރައީސް ޞާލިހާއި ޑިފެންސްމިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަދި އިސް ބައެއް އޮފިސަރުން
އެމްއެންޑީއެފް
ބޭރު ސިފައިން
އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕުން ދެއްވީ ބޭރު ސިފައިން ނެތްކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން
 
ސިފައިން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގައި ބޭރު އެއްވެސް އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ޤާއިމްވެ ނެތް
 
އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ގާއިމްވެފައި ނެތްކަމަށާއި، މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ބުރޫ އަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕުން ދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނަރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ އަދި ދިފާއި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސިފައިން ތަފާތު އެކި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މައިގަނޑު މިޝަން ކަމަށާއި، ދިވެހި ސިފައިން އެގޮތުގައި ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާސަދަތަށް ބުރޫއަރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާނަމަ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ސިފައިން ތެދުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީހުން ތަމްރީންކުރުމާއި އަސްކަރީ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ސިފައިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް. އެގޮތުން 2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑީއާ ނޭވީގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓެއް އަދި އެނޫންވެސް ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޕެޓްރޯލް އުޅަނދުފަހަރު ހަދިޔާކޮށްދީފައިވޭ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނަރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަބަދުވެސް އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ޓްރެއިނިންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތުވެސް ރައްޖޭގައި އަސްކަރީ ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ބޭރުގެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ބަޔަކު ކުރާކަމަށްވާނަމަ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ މިގައުމުގެ ހިމާޔަތާ، މިގައުމުގެ ދިފާޢުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުވާނަން.
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފް

އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ގިނަ މަރުކަޒުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް މަރުކަޒެއްގައި ބޭރު އެއްވެސް އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ގާއިމްވެ ނެތްކަމަށެވެ. ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީން ކުރަނީ ގާބިލް ދިވެހި އިންސްޓްރަކްޓަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ތަމްރީން ކުރުމުގެ ފަލްސަފާގެވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ، އިސްތިގުލާލާ، ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް އެޅިފަ އޮންނާނެ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގަ ކޮމްބެޓްގްރޫޕްސްގެ ގޮތުގައި ތަމްރީންވެފައިތިބި މީހުންނަކީ މިގޮތަށް ތަމްރީންވެފައި ތިބި މީހުން
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދު

އެމްއެންޑީއެފް ކޮމަޑާންޓް ސާރވިސްކޯރ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީގް ވިދާޅުވީ ލޮޖިސްޓިކް ދާއިރާއިންވެސް ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު ވަރަށް ގިނަ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އަސްކަރީ އުޅަނދެއްގަ ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކު ނުތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ، އިސްތިގުލާލާ ސިޔާސަތު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް، އެއްވެސް އަސްކަރީ ރޯލެއްގަ ބޭރުގެ ބަޔަކު ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑު ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ސިފައިންގެ ޖެނެރަލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު އެފުރުސަތު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން
އެމްއެންޑީއެފް ކޮމަޑާންޓް ސާރވިސްކޯރ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީގް

ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމަޑާންޓް އިބްރާހީމް ހިލްމީ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ، ސިޔާދަތާ އިސްތިގުލާލަށް ނުރައްކާވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދީފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހިލްމީ ވިދާޅުވީ ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގަ އުޅަނދުފަހަރު ހޯދައި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ އުޅަނދުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އޮތްކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް ޙިލްމީ ދެއްވިއެވެ.

މި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގަ އުޅަނދުފަހަރު ހޯދައި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން. އަދި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގަ ކަނޑުމަތީގައި ހިންގަންޖެހޭ މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ނުހިންގޭފަދަ ހާލަތުގަ އަދި ކްރިޓިކަލް ޕޭޝަންޓުން މާލެއަށް ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި މިވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަންނަނީ
ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމަޑާންޓް އިބްރާހީމް ހިލްމީ

ސިފައިންގެ މެޑިކަލްކޯގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަލީ ޝާހިދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރ 2012ން ފެށިގެން ސެނެހިޔާ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެމަތިން އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލިމީހުން ބެލުން ކަމަށެވެ. އަދި މިމީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ގަވާއިދުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގަ ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކަމަށެވެ.

މިމީހުންގެ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ބަލިމީހުން ބެލުން. މިނޫން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެމީހުންގެ ނޯންނާނެ. އެމީހުންގެ ބޭނުން ސަރުކާރުގެ އެހެން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވިފަ ހުންނާނެ. އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކުގައިވެސް އެމީހުން ބޭނުންކުރެވިފަ ހުންނާނެ. މިހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އެމީހުންގެ ދައުރަކީ ބަލިމީހުން ބެލުން
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަލީ ޝާހިދު މުހައްމަދު

މާލެ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޤިޔާސް ވިދާޅުވީ، މާލެ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްވެސް ސިފައިގެ މީހަކު އަސްކަރީ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިގްލާލާ ސިޔާދަތާ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާކަމަށްވާނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނެ ފުރަތަމަ މީހަކީ އަޅުގަނޑުކަމުގަ ވާނަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ސިފައިންވެސް އަޅުގަނޑާ އެކު ނިކުންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން
މާލެ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޤިޔާސް

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސްގެ ކޮމަޑާންޓް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކު އޮޕަރޭޝަނަލް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤްލާލާ ސިޔާދަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާނަމަ ދިވެހި ސިފައިން އެކަމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤްލާލާ ސިޔާދަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމަކަށް ދިވެހި ސައިން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށްވާނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނާނެ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ހުންނާނަން
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖަންސް ސާރވިސްގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި އަސްކަރީ ބޭނުމެއްގައި ސިފައިން ނެތްކަމާއި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭރު މީހުން އުޅޭ. އެމީހުންނާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައުމާތުތައް އެކުރަމުންދަން. އެ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެން.
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖަންސް ސާރވިސްގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ގާއިމްވެ ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް