ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:53
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދަނީ
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދަނީ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ހާނިއާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި
 
މިއީ ޑރ. އަބްދުﷲ ޢުބައިދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިން ގެންދެވޭ ސާޖަރީ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމެއް
 
މި ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިމަހުގެ 10ން 12 އަށް

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ހާނިއާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފިއެވެ.

އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީއާއި އެޑްވާންސް ވުންޑްކެއަރ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ހާނިއާ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މިއީ މިފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ސާރޖަން، ހެޑް އޮފް ޖެނެރަލް ސާރޖަރީ ޑިޕާރޓްމެންޓް، ސީނިޔަރ ކޮންސަލްޓަންޓް ސާރޖަރީ، ޑރ. އަބްދުﷲ ޢުބައިދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިން ގެންދެވޭ ސާޖަރީ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްގައި، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އެސިސްޓެންޓް މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ އަދި ހެޑް އޮފް ސާރޖަރީ ޑިޕާރޓްމެންޓް، ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް ސްޕެޝަލިސްޓް، ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗު އަދި ކޭ.އާރު.އެޗު ގެ ޑަކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ލެޕްރޮސްކޯޕިކް ކޭމްޕް ފެށުމުގެ ކުރިން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމާއިއެކު މުހިންމު ބްރީފިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. މި ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިމަހުގެ 10ން 12 އަށް ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ އައު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރަމުންނެވެ. މާލެއަށް އަންނަން ނުޖެހި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި، އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެސް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް