ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:09
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ޓްވީޓަރ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމައިފި
 
މި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
 
އެ ދެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ދެން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ރާއްޖެމްވީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާންކަމާއި، ސުލްހައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިންމުން ނިންމެވީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަތައް އަނބުރާ ނަގަން ފާސްކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ދެން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ އެވެ.

Advertisement

54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ 7 ޖޫން 2023 ގައެވެ. ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޤަރާރުގައި 54 މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ 50 މެންބަރުންނާއި އިތުރު 4 މެންބަރަކެވެ. ގަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ކަންކަން ހިންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގަމުންދަނީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެކަން ދިގު ދަންމަވާ މައްސަލައަށްވެސް ޤަރާރުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، ނަޝީދާއި، ނައިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވައި، މުހިއްމު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓިފައިވާތީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެކަން ދިގު ދަންމަވާ މައްސަލައަށްވެސް އެ ޤަރާރުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އަދި އެތައް ހައްސާސް މައްސަލައަކާއި ބިލުތަކެއްގެ އިތުރުން، ދައުލަތް ހިންގުމާ ގުޅޭ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭ ވޯޓުތައް ހިމެނޭއިރު، އެ ވޯޓު ނުނަންގަވައި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްތައް ލަސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
57%
14%
29%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:34
ލަތީފު
ރަނގަޅުނިންމުމެއް ރައިޔެތުންގެހައްގުގާ އެންމެންގުޅިގެން މަސައްކަތްނުކޮއްފީޔާ މިރާއްޖެ އަފުޤާނިސްތާނައް ވާންއޮތީއެންމެ 20 ދުވަސް. މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އެންމެންގުޅިގެންކުރާ މަސަތްކަތުގަ ބަރަކާތްލައްވާށެވެ އާމީން...