ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:33
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް، މިފަހަރު ވޯޓުލި މީހުންގެ އަދަދު މަދު
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް، މިފަހަރު ވޯޓުލި މީހުންގެ އަދަދު މަދު
-
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަސް ނުބުނި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ދިން މެސެޖެއް؟
 
މި އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ފެށުނީއްސުރެ ކުޑަ
 
20 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ނުލާ
 
އިންތިޚާބުގައި 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިގެންދިޔައިރު މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ މިހާތަނަށް އެންމެ މަދުން މީހުން ވޯޓުލާން ނުކުތް އިންތިޚާބަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި 282،395 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދު ކުރުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތައެއްހާ މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން 20 އިންސައްތަ މީހުން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނުލައެވެ. އެއީ ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނެވެ.

ބައިލައްކަ މީހުންނަކީ ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮތް ޤައުމަކަށް މަދު އަދަދެއް ނޫނެވެ. އެ ވޯޓުތަކާއެކު މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަން ހުރި ވަރަށްވުރެ އެތައް ގޮތަކުން ތަފާތުވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބުރެއްގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ވިސްނަވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. ވޯޓު ނުދީ އެ ރައްޔިތުން ބުނަން ބޭނުންވަނީ ކީކޭތޯ ދަނެ، އެކަން ދެވަނަ ބުރެއްގައި ހައްލު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ފެށުނީއްސުރެ ކުޑަކަން އެތައް ބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައި ކުރިން އޮތް ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ނެތްކަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދަތުރުތަކުން ވެސް ހާމަވިއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވީ ޗޮއިސް މަދުވެގެންނޭ ވެސް ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެއީ މި އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވާދަ ކުރި އިންތިޚާބަށްވާތީއެވެ. ތަފާތު އެކި ޚިޔާލުތަކާއި އެކި ވައުދުތައް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަޑުއިވުނުއިރު ބަސް ނުބުނެ ރައްޔިތުން އެ ހާމަކުރީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެކެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކައިރިވިއިރު ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ވޯޓުލާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އޮތް ގޮތުން އިތުބާރު ކުރަންވީ މީހަކު ނޭނގޭތީ އާއި ސިޔާސީ ކަންކަމާމެދު ފޫހިވުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރު ނިމުނީއެވެ. ދެން ތައްޔާރުވާންވީ ދެވަނަ ބުރަށެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ރަނގަޅުކޮށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް