ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:27
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ- އުފާވެރި އައްޑޫ ޖަލްސާ
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިނަށް ގޭންގުތަކުން ފަންޑުކުރާކަމަށް އިމްރާން ތުހުމަތުކުރައްވައިފި
 
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
އިމްރާން ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިނަމަ ނައިބު ރައީސް އުޅުއްވާ ހިލާލީގެ ވާނީ ގޭންގުތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޮމާންޑު ސެންޓަރަށްކަމަށް

ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިނަށް ފަންޑުކުރަނީ ގޭންގުތަކުންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރަނިންގމޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ޑރ މުއިއްޒު ވެއްޓިވަޑައިގެންނެވި މަޖުބޫރީ ހާލަތު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

މުއިއްޒުގެ ރަނިންގމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފަށް އަމާޒުކުރައްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިނަމަ ނާއިބު ރައީސް އުޅުއްވާ ހިލާލީގެ ވާނީ ގޭންގުތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޮމާންޑު ސެންޓަރަކަށްކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕޮލިސް އަށް އައްޔަނުކުރާނީ ގޭންގް ލީޑަރެއްކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ ނާއިބު ރައީސް އުޅުއްވާ ހިލާލީގެ ވާނީ ގޭންގުތައް އޮޕަރޭޓްކުރައްވާ ކޮމާންޑު ސެންޓަރަކަށް. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަކަށް އައްޔަނުކުރެވެނީ ގޭންގު ލީޑަރެއް. ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް އައްޔަނުކުރެވޭނީ ގޭންގު ލީޑަރެއް. މިއީ ހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިމަޝްވަރާތަކާއި މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް.
އިމްރާން އަބްދުﷲ / ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ މި ދައްކަވަނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އަމިއްލަ ނަފުސާއި އާއިލާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލެވެނީކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ އާއިލާ މިލީ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް މިގައުމާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތުގައި އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ މިވަރަށް ބުނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ޔަގީންކޮށްގެން ނުކުމެ މިބުނީ. މިކަންކަން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް.
އިމްރާން އަބްދުﷲ / ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ މިކަން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް