ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:05
އައްޑޫސިޓީ
އައްޑޫސިޓީ
އަހުމަދު ފާރިސް
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯތި ދޫކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި
 
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ދެ މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ގޯތި ދޫކުރާނެ
 
ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ދޫކުރާނީ 1000 ގޯތި
 
ބާކީ ގޯތިތައް ދޫކުރާނީ ދެވަނަ މަރުހަލާގައި

އައްޑޫ ސިޓީއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފޭދޫ، މީދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތައް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ދަށުން ގޯތިދޫކުރާނީ ކުރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހަތަރު އަވަށަކުން ޖުމްލަ 1000ގޯއްޗެވެ. އެއީ ހިތަދޫއިން 500 ގޯތި، ފޭދޫއިން 300 ގޯތި، ހުޅުދޫއިން 100 ގޯތި، އަދި މީދޫއިން 100 ގޯއްޗެވެ.

Advertisement

އައްޑޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ގޯތި ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެވަނަ މަރުހަލާގައެވެބެ. އެގޮތުން، ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޯތި ދޫކުރެވޭނީ އަވަށްތަކަށް އިތުރުކުރެވުނު ބިންތަކުގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންހަދައި ސާވޭގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 4،160 ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 3،972 މީހެއްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި 1000 މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ މަރުހަލާގައި 2،972 މީހުންނަށް ގޯތި ދޭނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިހިމެނޭ އެންމެނަށް ގޯތި ދީ ނިންމުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1000 ގޯތި، ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށް ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެކުރިން ގޯތިތައް ހަވާލުކުުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް