ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:18
އެސްޓްރަޒެނިކާގެ އެކްސްކުލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރއަކަށް އެސްޓީއޯ
އެސްޓްރަޒެނިކާގެ އެކްސްކުލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރއަކަށް އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު މަޝްރޫއު
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ބަނދަރާމެދު ރައީސްގެ އުއްމީދު ބޮޑު
 
އެސަރަހައްދުން ދުވާލަކު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި އާގުބޯޓު ހުރަސް ކުރޭ
 
މި މަޝްރޫއަކީ މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރުކުރިންވެސް ފަށާފައި އޮންނަން ރަނގަޅު މަޝްރޫއެއް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބަންކަރިންގ ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންޓެއިނަރ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ބަނދަރެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ ރާއްޖެ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިހަވަންދިއްޕޮޅު މަޝްރޫއުގެ ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ކޮންސޯޓިއަމްއެއް އުފެއްދިފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޓީސީސީއާއި، އެމްޕީއެލްއާއި، އަރބަންކޯއާއި އެސްޓީއޯފަދަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބަންކަރިންގ ޚިދުމަތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އުޅަނދުތަކަށް ތެލާއި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުންފުނިތަކުން އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރަށް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި މަޝްރޫއު ހިންގުމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރެއްވުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންނަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިންވެސް ބަންކަރިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ބޭފުޅުންނަށް އެކި ކަންތައްތައް މީގައި އެބަހުރި، ކުންފުނިތަކުން ކޮންސޯޓިއަމްގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފައިވަނީ، އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ފައްޓަވަން ނިންމައިގެން މި އުޅެނީ ބަންކަރިންގ
އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި މަޝްރޫއާއެކު ބޮޑު ބަދަލެއް އެ ސަރަޙައްދަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތަށްވެސް އާމްދަނީ ވަންނާނެ ދޮރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރުކުރިންވެސް ފަށާފައި އޮންނަން ރަނގަޅު މަޝްރޫއެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން މިހާރު ވިޔަފާރި ބަނދަރުތައް ޤާއިމުކޮށް، މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭރު ރާއްޖެއިން މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށިނަމަ ރާއްޖެއާ ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަޔަކުވެސް މި ސަރަޙައްދުގައި ނޯންނާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ރަނގަޅު އޮޕޮޗުނިޓީއެއް އެއީ ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ނޫނީ ދެހާހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އެކަން ކުރެވުނުނަމަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަންރިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައި އޭގެ ނަފާ މުޅި ޤައުމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒު ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ގުދުރަތީ ގޮތުން ވަކި އަތޮޅެއް ކަމަށްވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އަތޮޅު އޮންނަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ހިނގާ ޝިޕިން ރޫޓުން އިރުމައްޗަށް އަދި ހުޅަނގަށް ދަތުރުކުރާ މައި ލޭނުގައެވެ. އެސަރަހައްދުން ދުވާލަކު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޮޑެތި އާގުބޯޓު ހުރަސް ކުރެއެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ވަނީ ގަތަރުގެ އާބަކޮން ޓްރޭޑިން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން (ޔޫސީސީ) ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. 

ބަންކަރިން ޕްރޮޖެކްޓު ހަވާލުކުރި ޤަތަރުގެ އާބަކޮން އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ފުއްނާބު އުސް އެއް ކުންފުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު