ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:18
ޑަބަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދުމަށްފަހު ނަބާއާއި ނަބީ: ފޮޓޯ- އެމްއޯސީ/ މުހައްމަދު ޝާބިން
ޑަބަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދުމަށްފަހު ނަބާއާއި ނަބީ: ފޮޓޯ- އެމްއޯސީ/ މުހައްމަދު ޝާބިން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
ރަން މެޑަލްގެ އަމާޒަށް ވާސިލްނުވިޔަސް، ޖުމްލަ އަދަދުން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ހިތްހަމަޖެހުން!
2019 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 5 މެޑަލް
ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން މިފަހަރު 7 މެޑަލް ހޯދި

މަޑަގަސްކަރާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ނިމޭ 11 ވަނަ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ހޯދުނީ އެއް ރަން މެޑެއްޔެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ހޯދީ އަންހެން ސިންގަލްސްގައި ނަބާ ހޯދައިދިން ގޯލްޑް މެޑެއްޔެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ހޯދީ އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ރަން މެޑެއްޔެވެ. ނަބާއާއި ނަބީ ހޯދައިދިން މެޑެއްޔަކީ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޑަބަލްސްގައި ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ހޯދި ފުރަތަމަ ރަން މެޑެއްޔެވެ. އެކަމަކު ސިންގަލްސް މެޑަލް ދިފާއުނުކުރެވުމުގެ މާޔޫސްކަން އެބައޮތެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި މެޑަލް ހޯދި ބެޑްމިންޓަން ޓީމް: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ/ މުޙައްމަދު ޝާބިން - އެމްއޯސީ

އެއް ރަން މެޑެއްޔާއެކު ޓީމްގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ މިފަހަރު ހަތް މެޑެއްޔެވެ. އެއީ ތިން ރިހި މެޑެއްޔާއި ތިން ލޯ މެޑަލް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ރިހި މެޑަލް ހޯދީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމް, ޓީމް އިވެންޓުންނާއި އަންހެން ސިންގަލްސްގައި ނަބާއެވެ. ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ފިރިހެން ސިންގަލްސްގައި އަހުމަދު ނިބާލްއާއި މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ނަބާއާއި ޒަޔާން އަދި އަންހެން ސިންގަލްސްގައި ނަބީއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމްގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 5 މެޑެއްޔެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ އަދަދުން ކުރިއަރުން ހޯދައިފިއެވެ. އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާއިންވެސް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. އެ ހިތްހަމަޖެހުން އޮތަސް ރަން މެޑަލް ހޯދެން އޮތް އިވެންޓްތަކެއް ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ މާޔޫސްކަންވެސް އެބައޮތެވެ.

މިކްސް ޑަބަލްސްއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދި ޒަޔާންއާއި ނަބާ: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ/މުޙައްމަދު ޝާބިން - އެމްއޯސީ

ބެޑްމިންޓަން ޓީމްގައި މިގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެތްލީޓަކީ ނަބާއެވެ. އެއް ރަން މެޑެއްޔާއި ދެ ރިހި މެޑައްޔާއެކު ނަބާ ހަތަރު މެޑަލް ހޯދިއެވެ. ޑަބަލްސް މެޗަށްފަހު ނަބާ ބުނީ އައިއޯއައިޖީއަށް އައިއިރުވެސް ޑަބަލްސްއިން ގޯލްޑް ނެގޭނެކަމުގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއް ދެބެންނަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ކޯޗާއެކު އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރި ކަމަށާއި ކުރިން ނުނެގުނު ޑަބަލްސް މެޑަލް ލިބުމުން ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް ލިބިއްޖެކަމަށެވެ.

ދެންހުރި އިވެންޓްތަކުން ލިބުނީ ބޭނުންވި ރިޒަލްޓްއެއް ނޫން, ނަބާ ބޭނުންވީ ތިން ފައިނަލްވެސް ކުޅެން. މިކްސް ޑަބަލްސް ސެމީފައިނަލުން ބަލިވީ ދެން, ސިންގަލްސް ފައިނަލުންވެސް ބަލިވީ. އެކަމަކުވެސް އެއް ގޯލްޑް މެޑެލްއެއް ނަމަވެސް ލިބުނީމަ އުފާވޭ
ފާތިމަތު ނަބާހާ
އޯޕަންސް ސިންގަލްސްގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދުމަށްފަހު ނިބާލް: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ/ މުޙައްމަދު ޝާބިން - އެމްއޯސީ

އޯޕަންސް ފިރިހެން ސިންގަލްސްގައި މޮރިޝަސް ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސްޓޭޖް ހިއްސާކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ ނިބާލް ބުނީ ރަން މެޑަލް ނުލިބުމުގެ މާޔޫސްކަން އޮތަސް ޖުމްލަ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ނަތީޖާ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ނަބާއާއެކު ހޯދި މިކްސް ޑަބަލްސް މެޑެއްޔާއެކު ގޭމްސްގައި ދެ މެޑަލް ހޯދި ޒަޔާންވެސް ބުނީ ހަމައެކަނި މާޔޫސްކަމަކީ ރަން މެޑަލް ގެއްލުން ކަމަށާއި ހުރި އުނދަގޫތަކާއެކުވެސް ޖުމްލަކޮށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ. ތިން ކުލައިގެ ތިން މެޑައްޔާއެކު ބެޑްމިންޓަން ޓީމްގައި ދެން އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއަކީ ނަބީއެވެ. ނަބީ ބުނީ ގޭމްސްއަށް އައީ ޑަބަލްސް މެޑަލްގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމަކާއެކު ކަމަށެވެ.

މިގޯލްޑް ހޯދަން ނަބާއާއި ނަބީއާ ދެމީހުންވެސް ހަމަ ރެޑީވެގެން އައީ. އަލްހަމްދުالله ހަމަ މިގޯލްޑް ލިބުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ.
އާމިނަތު ނަބީހާ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މުޅި ގޭމްސްއަށް ބަލާއިރު ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު ރަން މެޑަލް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި ގެއްލުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗެއްގައި ކަންކަން ދިމާވާނީ އެކިފަހަރު އެކިގޮތަށް ކަމަށާއި, ކަންދިމާވިގޮތުން އެކަހަލަ ބައެއް ފުރުޞަތުތައް ފުރޮޅާނުލެވިގެން އެންމެ ރަން މެޑެއްޔަކުން ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މޫސައަށްވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އުއްމީދުކުރިވަރަށްވުރެ ޓީމުން ހޯދި މެޑަލްގެ އަދަދު އިތުރުވުމެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވި ބައެއްކަހަލަ ހާލްތަތް އަދިވެސް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ނުނެރެ އެސިޓުއޭޝަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަދިވެސް ބޮޑަށް ހިތްވަރުލިބި ސިކުނޑިން އެވިސްނުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަ އަދިވެސް މީގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދިޔައީސް.
މޫސާ ނާޝިދު/ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

މިފަހަރުގެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބެޑްމިންޓަން ވެފައިވަނީ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ކުޅިވަރަށެވެ. އެއީ ހަތް މެޑެއްޔާއެކުއެވެ. އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައިދިން ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ޖުމްލައަކީ ނުވައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް