ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 23:06
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޑރ.މުއިއްޒަށް ފާޑުވިދާޅުވުން
މާރިޔާގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުއިއްޒަށް އަމާޒު ކުރައްވައިފި
 
ތާހިރު ދިރިއުޅުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ، އުފާވެރި އާމާން ރާއްޖެ މިއީ ރައީސް ވޯޓު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ސްލޯގަންތަކެއް ނޫން
 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފަތަން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ނަޖިސް ފެންގަނޑެއް ހެދީ ކާކުތޯ

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ޑރ. މުއިއްޒަށް އަމާޒުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ވަނީ މުއިއްޒަށް އަމާޒުކުރައްވާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެކަމަނާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ފަތަން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ނަޖިސް ފެންގަނޑެއް ހެދީ ކާކުތޯއާއި، އެތައް ވަރަކަށް މީހުން ކިޔަކިޔާ ތިއްބާ މޮޅު އިންޖިނޭރެކޭ ބުނެ މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ނެރެއް ކަނޑާ މަތިމައްޗަށް އެ ހިންގި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށާއި، އެމީހުންގެ އަގުބޮޑު މުދަލަށް ވީ ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކާކުތޯއާއި، ގުޅިފަޅުގައި އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އެސްއޯ ފުލުހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން ބޭލީ ކާކުތޯއާއި، ބޮޑުއަގު ދީފައި ގެނައީ ބޭނުންނުކުރެވޭ މަހާޖައްރާފަށް ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ ކާކުތޯއާއި، މާލޭގެ ޕާކިންއަށް ހައްލެކޭ ބުނެ، ބޮޑު އަގުގައި ގެނައި ބާ ދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭ އަގުބޮޑު ލިފްޓުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކާކުތޯއާއި، އެންމެ ޒަމާނީ ހައުސިން ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންނަށް ހުވަފެން ދައްކާ 600 އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ފްލެޓް ނުއަގުގައި އަޅައި، އެއިން ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އެންމެ ތިން ހަތަރު ފްލެޓް ދިނީ ކާކުތޯ އަދި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖެހި މާބުލް ކަމަށް ބުނެ، ޖެހި ޓައިލްތަކުން އެތައް ބަޔަކަށް ހާނިއްކަވަމުން އަޅާނުލާ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެތަނުގައި ރެދުލައި ހަލާކުވުމުން އެއީ ފެންވަރު ދަށް ޓައިލްކަމަށް ބުނެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑު އަގުގައި ޓައިލްޖެހީ ކާކުތޯ ކަމަށް އައްސަވާފައިވެއެވެ.

މޮޅު އިންޖީނިއަރަކަށްވެގެން ބޮޑު އަގުދީފައި ގެނައި ކަނދުރުރުށްތައް މިލާމޯޅިވެ މަރުވެ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކާކުތޯ؟ ހަލޭނަށް ތަސްވީރު ދެއްކި ބްރިޖު ކުރި ހަރަދަށް ބަދަލެއް ނައިސް ނިމުނުއިރު 4 ލޭނަށް ބަދަލުވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކާކުތޯ؟ މާލޭގެ ރައްޔިތަކު މަރުވުމުން، އޭނާގެ ގާތް މީހުން ފަސޭހައިގައި ޖަނާޒާ ބައިވެރިނުވޭނެ ގޮތް ހަދާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އާސަހަރާ ބަންދުކޮށް މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރީ ކާކުތޯ؟ ކޯޑިއަމްތަކަށް ފޮޓޯ ޖަހައިގެން އަރާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް ހެދިގެން ހުރެ ވަކި މީހެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް ހެދިގެން ހުރެ އެފޮޓޯ ޖަހާފަ އިންނަ މީހާ ދޫކުރަން ވާހަކަ ދައްކާފިނަމަ ކުނި މޫނު ހަދައި ހަމަ އެފަދަ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ސިޔާސީ އަންހެނަކު ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާފިނަމަ ހެވި ދިއްލި އަތްތެލިބަޑި ތަޅަނީ ކާކުތޯ؟
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރައްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ތާހިރު ދިރިއުޅުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ، އުފާވެރި އާމާން ރާއްޖެ މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވޯޓު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ސްލޯގަންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެއީ ހިތުގެ އަޑިން އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުކުރައްވާ އަސާސްތަކެއް. ވެރިކަމުގެ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ސާލިހު ގެންދެވީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަމުން ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ބިނާކުރައްވަމުން. ރައީސް ސާލިހު ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވި އުފަންވާ ރަށެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު މީހާއަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ތަފާތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން. ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ކުޑަ އާބާދީއެއް ބޮޑު އާބާދީއެއް ތަފާތުނުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެންމެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޔަގީންކޮށްދެއްވީ ސާފުބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ. 24 ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓު، ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ހިތްހަމަޖެހިގެން ލަފާފުރޭނެ ތަނަވަސް ބަނދަރު. އުމުރު ދުވަހަށް ބިންވެރިކަމުން މުހުރޫމްވީ ކަމަށް ބަލައިގެން މާޔޫސްކަމުގައި ތިބި މާލޭގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތަކަށް ބިންވެރިކަމާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ 9 ސެޕްޓެންބަރުގައި ވޯޓުލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ދެގޮތެއް އިހުތިޔާރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހުދުމުހުތާރުކަމާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލައި މަޖިލިސް ބަންދުކޮށް، މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ގެއްލުވާލައި، އެތައް ހާސް ރަައްޔިތެއްގެ އަޑު ކަނޑުވާލައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި، ސުޕްރިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަންނާނެ ވެރިއެއްތޯ މާރިޔާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ނުވަތަ ހުލުގުހެޔޮ އޯގާތެރި ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ ތަކުލީފުތަކަށް ތަސައްލީއެއް ގެނެސްދޭނެ ވެރިއެއްތޯ ވެސް ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކުން މިއަދު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ އޯގާތެރި ހެޔޮވެރިކަމެއް ކަމެއްކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރައްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނުމަށްފަހު ވޯޓުލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާފޮއްޗަކަށް ވޯޓު ވިއްކާނުލުމަށް ވެސް މާރިޔާ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް