ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:17
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުން
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުން
ބީއެމްއެލް
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކުރުމަށްފަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ކުރިން ދާރުލްއާސާރުގައި މައުރަޒު ކުރެވިފައިވާ ނުވާ އައު ބައެއް އާސާރުތައް ވަނީ މައުރަޒުކޮށްފައި
 
ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 10:15ން މެންދުރުފަހު 15:30ށް

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކޮށް، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތައްފަހު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 10:15 އިން މެންދުރުފަހު 15:30 އަށެވެ. ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކޮށް، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ގްރާންޓް އެހީއާއި ދައުލަތާއި އަދި ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ގްރާންޓް އެހީގެ ދަށުން ދާރުލްއާސާރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައު ޝޯކޭސްތައް ބެހެއްޓުމާއި ދާރުލްއާސާރުގައި ޑިޖިޓަލް ސްކްރީންތަކާއި މައުލޫމާތު ކިއޮސްކްތަކެއް ބެހެއްޓުމާއި ދާރުލްއާސާރުގެ އާބާތުރަފިލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ ސީ.އެސް.އާރްގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢުއަށް ދެއްވާފައިވަނީ 2،000،000 (ދެ މިލިއަން) ރުފިޔާގެ ގްރާންޓެކެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ދާރުލްއާސާރުގެ ޖާގައަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް، އިމާރާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، ދާރުލްއާސާރުގެ ފިނިހޫނުމިން ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު ޒަމާނީ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، އިމާރާތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ނެޓްވަރކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކަންކަމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 4،742،993.71 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ސާޅީސް ދެ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއް ލާރި) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ދާރުލްއާސާރުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ބައެއް ކަންކަން ކުރުމަށް ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 185،955.01 (އެއް ލައްކަ އައްޑިހަ ފަސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ އެއް ލާރި) ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އަދިވެސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާއިރު، މި ފަހަރު މި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށްފަހު ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވިގެންދާއިރު ކުރިން ދާރުލްއާސާރުގައި މައުރަޒު ކުރެވިފައިވާ ނުވާ އައު ބައެއް އާސާރުތައްވެސް ވަނީ މައުރަޒުކުރެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް