ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 19:38
ރައީސް ސާލިހް އާރުޓީއެލް ފެރީގައި ދަތުރުފުޅުކުރައްވަނީ
ރައީސް ސާލިހް އާރުޓީއެލް ފެރީގައި ދަތުރުފުޅުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އާރުުޓީއެލް
ހުވަދު އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
6 ސްޕީޑް ފެރީ މެދުވެރިކޮށް، 9 ރޫޓަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދެމުންދާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ފެރީ ޚިދުމަތް ޒޯން 5ގައި ހިމެނޭ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ، މިކަމަށްޓަކައި ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިހާތަނަށް ހުވަދު އަތޮޅުގައި 10،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސަށް ފަރިވަޅެއްވެސް އަރުވާފައެވެ.

ޒޯން 5ގެ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގެ އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތް ހަފުތާއަކު ހަތް ދުވަހު، އާރުޓީއެލް ބްރޭންޑްގެ 6 ސްޕީޑް ފެރީ މެދުވެރިކޮށް 9 ރޫޓަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އަދި އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ޝެޑިއުލް ވެބްސައިޓު އަދި ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީން މިހާތަނަށް ހއ، ހދ، ށ އަދި ޅ އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފަށާފައިވެއެވެ.

މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހއ، ހދ، އަދި ށ އަތޮޅުގައި، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައިވެސް ވަނީ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ. އަދި ނ، ރ، ބގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ އަދި ލ ގުޅާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 187 ރަށް ގުޅާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޚާއްސަ އިސްނެންގެވުމެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް