ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 19:28
ސައި ސަންގ-ލިންގ
ސައި ސަންގ-ލިންގ
ޗައިނާ - ޓައިވާން
"ފައިމަގުގައި ޓައިވާން ވަށާ ހިނގަނީ އާއްމުން ހޭލައްވާ އިންޒާރުގެ މެސެޖު ދިނުމަށް"
 
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗައިނާ އިން ވަނީ ޓައިވާން ކައިރީގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފަ
 
ރައިފަލް އެއް ހިފައިގެން ޓައިވާންގެ މަގުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޒުވާނާ އަކީ ސައި ސަންގ-ލިންގ
 
އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މި ޒުވާނަ އަކީ ކުރީގައި އަސްކަރިއްޔާގައި އުޅުނު މީހެއް

ކެމޮފްލާޖްވެފައިވާ ހެދުމެއް ލައިގެން، ޕްލާސްޓިކް ރައިފަލް އެއް ހިފައިގެން އެ ހުރި ޒުވާނާ އަކީ ސައި ސަންގ-ލިންގއެވެ. އޭނާ ޓައިވާންގެ މަގުތަކުގައި މިގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ހުރެ އެ ހިނގަމުން ދަނީ ސަމާސާ ގޮތެއްގަ އެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް ޓައިވާންގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު އޭނާގެ މި ހިނގުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ މާނަ ފުން މެސެޖެކެވެ. އެއީ އިންޒާރުގެ މެސެޖެވެ. އޭނާ ދޭން ބޭނުން ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މި ޒުވާނަ އަކީ ކުރީގައި އަސްކަރިއްޔާގައި އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުން ވަކިވީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ އާއްމުންނަށް ދިފާއީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އޭނާ ހިންގާ އާދަޔާއި ޚިލާފު ހަރަކާތެކެވެ. ބޭނުމަކީ ޓައިވާންގެ މީހުން އެއްބައިވަންތަ ކުރުމެވެ.

ޗައިނާ އިން ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ތަނެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުން ދާއިރު، އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ އިންތިހާ އަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އަދި ތަފާތު އެކި ފިއްތުންތައް އެ ގައުމަށް ދަނީ ކުރިމަތިކުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗައިނާ އިން ވަނީ ޓައިވާންގެ ޖަޒީރާތައް ކައިރީގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައެވެ.

އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ މި ގައުމުން ތައްޔާރުވެ ތިބެން. ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެ ތިބެން. އާއްމުން ތައްޔާރުވެ ތިބެން. ޗައިނާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަހަރެން މިހާރު 900 ކިލޯ މީޓަރަށް ހިނގައިފިން. ފައިމަގުގައި ޓައިވާން ވަށާ ހިނގަނީ އާއްމުން ހޭލައްވާ އިންޒާރުގެ މެސެޖު ދިނުމަށް
ސައި

ސައި ސަންގ-ލިންގ ބުނެފައި ވަނީ ދުޝްމަނުންނަކީ ކޮބާކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސައި އޭނާގެ ދަތުރުތައް ކުރާ އިރު ތައިވާންގެ ބޮޑު ދިދައެއް އޭނާގެ ދަބަހުގައި ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓައެވެ. އަދި ރީނދޫ ކުލައިން ލިޔެފައިވާ މެސެޖެއް ވެސް ވަނީ ލިޔެފައެވެ. އެ މެސެޖުގައި ވަނީ "ރަށުގެ ވަށައިގެން މި ދަނީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަން" މިހެންނެވެ.

ސައިގެ މި ހަރަކާތަަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ނަމޫނާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް އާއްމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ގައުމަށްޓަކާ ސައިގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯބި ފެނި އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އޭނާ އަށް ތައުރީފްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް