ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 17:27
ތުޅާދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ތުޅާދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫއު
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 44.70 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

ބ. ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ހިސާން ހުސައިނެވެ.

ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 44.70 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ.

Advertisement

ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް މިހަފުތާގައި ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހުވެސް ދެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އަދި އެދެމުންދިޔަ ކަމަކީ އެއަރޕޯޓު ކަމަށާއި، އެ ރަށުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމީ 30 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ރަށާ ކައިރި ރަށްތަކަށްވެސް އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން، ތުޅާދޫ ހިމެނޭހެން ތިން ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ 42،450،783 (ސާޅީސް ދެ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފާންސާސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން ޑޮލަރު) ނުވަތަ 654.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ސިލްސިލާ ހަރަކާތްތަކެއް
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
އަންނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ތުޅާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި 44 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާތަން ފެނިގެންދާނެ - ރައީސް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޙައްޤެއްކަން ރައީސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި: ހިސާން
ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރައަށް 40 އިންސައްތައިގެ ބަދަލެއް ޖެނުއަރީ މަހުގައި އަންނާނެ - ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމުތޮށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މުޖުތަމައެއް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ވަރުގަދަކޮށްގެން: މެންބަރު ހިސާން